Ministerieel Besluit van 11 juli 2008
gepubliceerd op 09 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203588
pub.
09/10/2008
prom.
11/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 JULI 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.19, programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 18 juli 2002 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Landelijke Doelstelling 2", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : Landelijke Doelstelling II;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Herkwalificatie en heraanleg van het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne en aanleg van de rechtstreekse omgeving;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : VZW "Les Amis du Château";

Ordonnanceringskredieten : 282.841,66 EUR;

Codificatie : E 2RU 1 20100 0058 G, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 283 duizend EUR overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 07 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 11 juli 2008.

J.-C. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^