Ministerieel Besluit van 11 juni 2018
gepubliceerd op 28 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake toelagen en div

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040155
pub.
28/06/2018
prom.
11/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040155

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


11 JUNI 2018. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de minister van Justitie aan bepaalde autoriteiten inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake toelagen en diverse uitgaven


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2001 pub. 29/05/2001 numac 2001002046 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau;

Gelet op de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017020322 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren sluiten plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 27/06/2017 numac 2017012261 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de we type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 09/08/2018 numac 2018013142 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de we sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid sluiten inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 10 mei 2018, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° "de Minister": de minister van Justitie; 2° "aankoper": de houder van een aankoopfunctie binnen de aankoopdienst, die werkt voor een specifieke aankoopcategorie, en die goedkeuringsverantwoordelijkheid heeft conform de huidige volmacht voor openbare aanbestedingen.De aankoper wordt aangewezen door de voorzitter van het directiecomité en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het aankoopbeleid. Hij behandelt de aanvragen voor aankopen/bestellingen binnen de grenzen van de toegekende kredieten, voert de sourcingprocedures uit en volgt de contracten; 3° PDA "Purchase Delegation Agreement" is een overdracht van bevoegdheid voor aankopen die beperkt is tot de e-catalogi waarbij de FOD Justitie zich heeft aangesloten en die aan de e-catalogus-beheerder wordt verleend.De e-catalogus-beheerder is de persoon die voor een specifieke e-catalogus werkt en die een beperkte goedkeuringsverantwoordelijkheid heeft overeenkomstig deze overdracht van bevoegdheid inzake overheidsopdrachten. Hij behandelt de aanvragen voor aankopen/bestellingen op e-catalogus binnen de grenzen van de toegekende kredieten. Hij is houder van een aankoopfunctie opgenomen in de lijst van de rollen en verantwoordelijkheden in het kader van traject 1 "New Ways of Working" en hij wordt aangewezen door de voorzitter van het directiecomité;

De dossierbeheerder van een e-catalogus, is de persoon die toegangsrechten heeft gekregen tot de functies en gegevens van de e-catalogus. 4° "Controleur": de houder van een functie inzake follow-up van de uitvoering van prestaties, van diensten en van leveringen ten gunste van de FOD Justitie;5° "Vereffenaar van de facturen": de houder van een functie belast met de controle van de werkelijkheid van de schuld en de vaststelling van het bedrag van de uitgave.De vereffenaar van de facturen wordt aangewezen door de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole; 6° "Boekhoudkundige stukken": de schuldvorderingen en de ordonnanties van betaling, van kredietopening en van geldvoorschotten;7° "Diverse uitgaven": de uitgaven die niet onder de definitie van overheidsopdrachten vallen in de zin van artikel 2 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten;8° "Verbruiksprogramma": het detail van de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Justitie, ingedeeld naargelang van de aanwending van de kredieten;9° "e-catalogus": toepassing van de FOD BOSA waarmee de aanbestedende overheden hun onlinecatalogi kunnen beheren, ze ter beschikking kunnen stellen van de andere aanbestedende overheden en de bestellingen elektronisch kunnen beheren;10° "Opdracht": de overheidsopdracht en enige overeenkomst, raamovereenkomst en priijsvragen, omschreven in artikel 2 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten. HOOFDSTUK II. - Algemene beginselen

Art. 2.§ 1. Enkel de voorzitter van het directiecomité kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen, binnen de beperkingen bepaald in artikel 6 van dit besluit, aan de hand van een ondertekend en gedagtekend geschrift waarin de overgedragen bevoegdheden worden verduidelijkt. Ten minste eenmaal per jaar zal een nominatieve lijst worden opgesteld van de overdrachten van bevoegdheid die hij verleent. § 2. Enkel de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen, binnen de beperkingen bepaald in artikel 14 van dit besluit, aan de hand van een gedagtekend en ondertekend geschrift waarin de overgedragen bevoegdheden worden verduidelijkt. Ten minste eenmaal per jaar zal een nominatieve lijst worden opgesteld van de overdrachten van bevoegdheid die hij verleent. § 3. De originele exemplaren van de overdrachten in uitvoering van de artikelen 6 en 14 worden overgezonden aan de Dienst Aankoopcoördinatie. De betrokken dienst bewaart eveneens een kopie van die overdrachten.

Art. 3.De delegant kan om welke reden ook de bij dit besluit toegekende overdrachten uitoefenen.

Art. 4.§ 1. Ingeval de voorzitter van het directiecomité afwezig of verhinderd is, worden de bevoegdheden die aan hem zijn overgedragen op grond van dit besluit, voor de duur van de afwezigheid of van de verhindering, verleend aan de directeur-generaal die hem moet vervangen. De voorzitter deelt zijn beslissing mee aan de directeur-generaal of aan de stafdirecteur die hem moet vervangen en aan de minister. § 2. Ingeval de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole afwezig of verhinderd is, worden de bevoegdheden die aan hem zijn overgedragen op grond van dit besluit, voor de duur van de afwezigheid of van de verhindering, verleend aan het door hem aangewezen personeelslid. De directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole deelt zijn beslissing mee aan de voorzitter van het directiecomité.

Art. 5.Tenzij anders vermeld, verwijst enig in dit besluit vastgesteld bedrag naar het in euro geraamde totaalbedrag van de opdracht, daaronder begrepen alle kosten maar met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde, met inachtneming van de regels omtrent de raming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten. HOOFDSTUK III. - Overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Afdeling 1. - Gewone overdracht van bevoegdheid

Art. 6.Met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ten laste van de FOD Justitie wordt de bevoegdheid overgedragen aan de houders van de hierna bedoelde functies, binnen de beperkingen van de bedragen die zijn vastgesteld: a) aan de minister van Justitie: voor een bedrag hoger dan 350.000 euro; b) aan de voorzitter van het directiecomité: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 350.000 euro; c) aan de directeurs-generaal en directeurs van de stafdiensten P&O en ICT: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 221.000 euro; d) aan de adviseurs-generaal: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 144.000 euro; e) aan de adviseurs: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 30.000 euro; f) aan de attachés: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 5.500 euro.

Art. 7.De volgende bevoegdheden worden overgedragen: 1° a) de gunningswijze van de opdracht kiezen;b) de opdrachtdocumenten goedkeuren;c) de procedure inzetten;2° de kandidaten of de inschrijvers selecteren;3° de offertes evalueren en in voorkomend geval de als onregelmatig beschouwde offertes uitsluiten;4° a) de opdracht gunnen en sluiten.In de gevallen bedoeld in artikel 2, 25, 26° en 27°, van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten moet de gemachtigde functiehouder die de daaropvolgende opdracht(en) gunt de hiërarchische en/of functionele meerdere zijn van de gemachtigde functiehouder die de oorspronkelijke opdracht heeft gegund; b) afzien van de gunning van de opdracht en in voorkomend geval eventueel de procedure op een andere wijze herbeginnen overeenkomstig artikel 85 van de wet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet inzake overheidsopdrachten sluiten inzake overheidsopdrachten.De gemachtigde functiehouder die beslist om de procedure te herbeginnen, moet de hiërarchische en/of functionele meerdere zijn van de gemachtigde functiehouder die afgezien heeft van de gunning van de opdracht; 5° de dienst of de leidend ambtenaar aanwijzen, die belast is met de leiding en het toezicht over de uitvoering van de opdracht, die de gebruikelijke vaststellingen doet om na te gaan of de uitvoering volgens de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht is gebeurd en die het proces-verbaal van oplevering goedkeurt;6° in voorkomend geval, via een bijakte, de wezenlijke voorwaarden van de afgesloten opdracht aanpassen, te weten de prijzen, de termijnen en/of de technische voorwaarden.De gemachtigde functiehouder die de bijakte afsluit, moet de hiërarchische en/of functionele meerdere zijn van de gemachtigde functiehouder die de oorspronkelijke opdracht heeft gegund; 7° in voorkomend geval de vertragingsboetes en de straffen teruggeven.

Art. 8.Een voorafgaande toestemming van de minister is niet vereist om een overheidsopdracht in te leiden of te verlengen. De overheidsopdracht moet zijn opgenomen in het verbruiksprogramma dat is goedgekeurd door de minister tijdens de initiële begroting. De uitgave moet de beperking van de beschikbare kredieten respecteren.

Art. 9.Geen enkele opdracht mag worden gesplitst teneinde hem aan de toepassing van dit besluit te onttrekken.

Art. 10.De aankopers die gemachtigd zijn om die overgedragen bevoegdheden uit te oefenen, worden individueel aangewezen door de minister en/of de voorzitter van het directiecomité, naargelang het geval.

Zij kunnen hun aankoopfunctie niet cumuleren met de functie van controleur en de functie van vereffenaar van de facturen. Afdeling 2. - Bijzondere overdracht van bevoegdheid

Onderafdeling 1. - Coördinatie van de aankopen

Art. 11.Onverminderd de bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten wordt uitsluitend aan de adviseur-generaal van de operationele directie van de diensten van de voorzitter de volgende bevoegdheid overgedragen: 1° de integratie in de werkwijze in de organisatie van de aankopen op federaal niveau en in traject 1 zoals omschreven in het koninklijk besluit van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid sluiten inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid;2° de communicatie van de aankoopstrategie van de FOD Justitie bij de inspectie van Financiën en het directiecomité, in samenwerking met de door de voorzitter van het directiecomité aangewezen strategisch coördinator;3° de bevordering van het gebruik van de overheidsopdrachten en van de raamovereenkomsten gegund door een aankoopcentrale, zulks los van het onderwerp van de opdracht. Onderafdeling 2. - Specifieke overdracht in het kader van de Purchasing Delegation Agreement

Art. 12.De "Purchase Delegation Agreement" is de overdracht van de aankoopbevoegdheid beperkt tot de e-catalogi waarbij de FOD Justitie zich heeft aangesloten en die wordt verleend aan het personeelslid belast met het beheer van de e-catalogi, ook e-catalogus-beheerder genaamd, door de voorzitter van het directiecomité.

Die overdracht van aankoopbevoegdheid betreft de aankopen waarvan het bedrag lager is dan of gelijk is aan 5 500 euro en wordt verleend aan de e-catalogus-beheerder wanneer de volgende voorwaarden in acht worden genomen en van toepassing zijn: * wanneer er geen prijsonderhandeling is; * wanneer de eenheidsprijzen worden vastgesteld in een prijslijst opgenomen in een raamovereenkomst beheerd door de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) of beheerd door andere entiteiten die als aankoopcentrale optreden; * wanneer het budget beschikbaar is en aan de uitgave wordt toegekend; * wanneer een jaarlijks budget wordt goedgekeurd; * wanneer de lijst van de overgedragen uitgaven werd goedgekeurd door de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie; * wanneer de e-catalogus-beheerder nominatief wordt vermeld op de lijst van de rollen en verantwoordelijkheden die nodig zijn voor de goede werking van de FOD Justitie op het nieuwe platform "End to End" van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Art. 13.Het is strikt verboden de bestellingen te splitsen om de overdrachtsdrempels te omzeilen en te voorkomen dat het dossier aan het voorafgaande visum van de inspectie van Financiën en/of aan de controleur der vastleggingen wordt voorgelegd. HOOFDSTUK IV. - Machtiging tot handtekening van de boekhoudkundige stukken inzake overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Art. 14.Met betrekking tot de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ten laste van de FOD Justitie wordt de machtiging tot handtekening van de boekhoudkundige stukken voor goedkeuring verleend aan de houders van de hierna bedoelde functies, binnen de beperkingen van de bedragen die zijn vastgesteld: - aan de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 350.000 euro; - aan de adviseurs-generaal: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 221. 000 euro; - aan de adviseurs: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 144.000 euro; - aan de attachés: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 30.000 euro. HOOFDSTUK V. - Overdracht van bevoegdheid inzake toelagen en diverse uitgaven

Art. 15.Er wordt geen enkele overdracht van bevoegdheid verleend inzake de toekenning van toelagen.

Naargelang van het onderwerp van de toelagen wordt het opstellen van de stukken verzorgd door de diensten van het directoraat-generaal of van de betrokken stafdienst, zulks binnen de beperkingen van hun bevoegdheden.

Art. 16.Behalve ingeval een wettelijke of regelgevende bepaling daarin voorziet en onverminderd de controle uitgevoerd door de inspectie van Financiën, wordt de uitoefening van de bevoegdheid inzake de controle op de aanwending van de toelagen overgedragen aan de directeur-generaal of aan de betrokken directeur van de stafdienst, elk binnen de beperkingen van zijn bevoegdheden.

De minister regelt de eventuele bevoegdheidsconflicten.

Art. 17.Met betrekking tot diverse uitgaven wordt de machtiging tot handtekening van de boekhoudkundige stukken voor goedkeuring verleend aan de houders van de hierna bedoelde functies, binnen de beperkingen van de voorwaarden en bedragen die zijn vastgesteld: 1° leningen en bijdragen met afstand van het kapitaal met betrekking tot de activiteit van de sociale dienst: - aan de voorzitter van het directiecomité: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 3.000 euro inclusief btw; 2° vergoeding en gerechtskosten waarvoor de verantwoordelijkheid van de Staat niet wordt betwist: - aan de voorzitter van het directiecomité: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 7.500 euro inclusief btw; 3° voorstel tot vaststelling van de aan het slachtoffer voor te leggen rente met betrekking tot arbeidsongevallen: - aan de voorzitter van het directiecomité: onbeperkt; 4° onkostennota's en erelonen van deurwaarders, advocaten en deskundigen: - aan de adviseur van de dienst Geschillen en Juridische Adviezen: voor een bedrag lager dan of gelijk aan 30.000 euro; 5° terugbetaling van wedden, vergoedingen en diverse toelagen voor de gedetacheerde personeelsleden van andere entiteiten: - aan de directeur van de stafdienst P&O: onbeperkt;6° alle types: - aan de directeur van de stafdienst Budget en Beheerscontrole: onbeperkt. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 18.Het ministerieel besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien sluiten houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzake toelagen en inzake diverse uitgaven wordt opgeheven.

Art. 19.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 11 juni 2018.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^