Ministerieel Besluit van 11 mei 2001
gepubliceerd op 14 juni 2001

Ministerieel besluit houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012552
pub.
14/06/2001
prom.
11/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 MEI 2001. - Ministerieel besluit houdende organisatie en structuur van de Inspectie van de sociale wetten


De Minister van Werkgelegenheid, Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1998 houdende vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 januari 1977 houdende vaststelling van de districten van de Inspectie van de sociale wetten, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 april 1978, 10 mei 1978, 2 juli 1980 en 25 januari 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen en toelagen van alle aard aan het personeel der ministeries, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 6 februari 1967 en 2 maart 1989;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van de buitendiensten van de Inspectie van de sociale wetten, Besluit :

Artikel 1.De buitendiensten van de Inspectie van de sociale wetten worden met het oog op de efficiëntere controle van de werkgevers ingedeeld in 9 regio's.

Art. 2.Het grondgebied van de regio's wordt gevormd door de samenvoeging van een aantal districten dewelke zijn vastgesteld bij het ministerieel besluit van 4 januari 1978, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 21 april 1978, 10 mei 1980 en 25 januari 1985, als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De regio's worden collegiaal geleid door de sociaal inspecteurs-districtshoofden behorende tot de districten die van de respectievelijke regio's deel uitmaken, onder supervisie van de sociaal inspecteur-directeurs.

Art. 4.De sociaal inspecteurs en sociaal controleurs zijn bevoegd voor het ganse grondgebied. Voor hun gewone dagelijkse activiteiten worden zij aangewezen voor een regio. De controlebezoeken uitgevoerd op het grondgebied van een ander district dan datgene waartoe de ambtenaar werd geaffecteerd, maar binnen de grenzen van de regio waartoe hij behoort, worden gecoördineerd door de sociaal inspecteurs-districtshoofden van deze regio conform artikel 3.

De administratiechef kan de sociaal inspecteurs en sociaal controleurs belasten met opdrachten in andere regio's dan de regio waarvoor ze werden aangewezen.

Art. 5.De administratieve standplaats van de sociaal inspecteurs en sociaal controleurs van de buitendiensten van de Inspectie van de sociale wetten wordt vastgesteld in de regio waartoe het district behoort waarvoor zij werden aangewezen. Zij wordt vastgesteld in de gemeente van hun woonplaats zo deze in de toegewezen regio ligt.

Wanneer de gemeente van hun woonplaats geen deel uitmaakt van hun regio, wordt de administratieve standplaats vastgesteld in de eerste gemeente binnen de toegewezen regio, vertrekkende van hun woonplaats.

De administratieve standplaats van de sociaal inspecteurs en sociaal controleurs zoals vastgesteld in het eerste lid, wijzigt niet wanneer zij in toepassing van artikel 4, alinea 2 belast worden met tijdelijke en/of occasionele opdrachten in andere regio's dan de regio waarvoor ze werden aangewezen.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 11 mei 2001.

Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1)Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Koninklijk besluit van 11 december 1998, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1999.

Koninklijk besluit van 26 maart 1965, Belgisch Staatsblad van 21 april 1965.

Koninklijk besluit van 2 maart 1989, Belgisch Staatsblad van 14 maart 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^