Ministerieel Besluit van 11 mei 2006
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling van de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2006000365
pub.
15/05/2006
prom.
11/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 MEI 2006. - Ministerieel besluit houdende aanstelling van de Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot regeling van de samenstelling en bevoegdheden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, inzonderheid op artikel 6 vervangen bij het koninklijk besluit van 3 mei 2006;

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle;

Overwegende dat de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle bij consensus de heer Jean-Paul Samain voordraagt als Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen;

Overwegende dat de notulen van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle de uitdrukkelijke motivering bevatten van het bij consensus verstrekte advies van de Raad van Bestuur;

Overwegende dat de heer Jean-Paul Samain bij ministerieel besluit van 3 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/05/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 03/05/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van ereleden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten werd aangeduid als lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen met ingang van 16 mei 2006;

Overwegende de technische expertise van de heer Jean-Paul Samain in de domeinen nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming;

Overwegende de kennis van de heer Jean-Paul Samain met betrekking tot de Belgische en buitenlandse nucleaire inrichtingen;

Overwegende ook de ervaring die betrokkene heeft opgebouwd bij de deelname aan vergaderingen van nationale en internationale organisaties;

Overwegende ook zijn kennis aangaande de werking van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en de werkzaamheden van de Wetenschappelijke Raad opgericht bij dit Agentschap;

Overwegende dat het mandaat van Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen een voltijds mandaat is en betrokkene dit mandaat met ingang van 16 mei 2006 kan opnemen, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Paul Samain, burgerlijk ingenieur chemie, bijkomend getuigschrift in de toegepaste nucleaire wetenschappen, geboren te Frameries op 10 december 1944, wordt aangeduid als Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 16 mei 2006.

Brussel, 11 mei 2006.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^