Ministerieel Besluit van 11 oktober 2018
gepubliceerd op 05 november 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering

bron
vlaamse overheid
numac
2018014567
pub.
05/11/2018
prom.
11/10/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014567

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


11 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014036561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036554 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 sluiten tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten, en het ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 6, gewijzigd bij de decreten van 22 december 2006 en 20 april 2012, artikel 8, § 2, en artikel 12;

Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, artikel 6, § 1, 4°, b), en § 5;

Gelet op het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, artikel 43, § 2, eerste lid, 4°, a), ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015;

Gelet op het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, artikel 38, § 2, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014036561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036554 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 sluiten tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 juli 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 10 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 5, eerste lid, van het ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014036561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036554 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 sluiten tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 3° worden een punt g) tot en met i) toegevoegd, die luiden als volgt: "g) een diploma van het beroepssecundair onderwijs, een bewijs van onderwijskwalificatie "kinderbegeleider duaal" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader, met inbegrip van de beroepskwalificatie "kinderbegeleider baby's en peuters" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en de beroepskwalificatie "kinderbegeleider schoolgaande kinderen" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;h) een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, georganiseerd in de vorm van een specialisatiejaar, een bewijs van onderwijskwalificatie "kinderbegeleider duaal" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader, met inbegrip van de beroepskwalificatie "kinderbegeleider baby's en peuters" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en de beroepskwalificatie "kinderbegeleider schoolgaande kinderen" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; i) een certificaat, een bewijs van beroepskwalificatie "kinderbegeleider schoolgaande kinderen" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader;"; 2° punt 5° wordt vervangen door wat volgt: "5° van het stelsel leren en werken: a) een certificaat van Begeleider in de Kinderopvang van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, uitgereikt vanaf september 2011; b) een certificaat van Begeleider in de Kinderopvang, behaald in de leertijd;"; 3° in punt 8°, c), wordt het jaartal "2016" vervangen door het jaartal "2018".

Art. 2.Aan punt 1.3 van bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017030070 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 sluiten tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013 worden een punt g) tot en met j) toegevoegd, die luiden als volgt: "g) een diploma van het beroepssecundair onderwijs, een bewijs van onderwijskwalificatie "kinderbegeleider duaal" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader, met inbegrip van de beroepskwalificatie "kinderbegeleider baby's en peuters" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en de beroepskwalificatie "kinderbegeleider schoolgaande kinderen" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur; h) een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, georganiseerd in de vorm van een specialisatiejaar, een bewijs van onderwijskwalificatie "kinderbegeleider duaal" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader, met inbegrip van de beroepskwalificatie "kinderbegeleider baby's en peuters" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en de beroepskwalificatie "kinderbegeleider schoolgaande kinderen" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur;i) een certificaat, een bewijs van beroepskwalificatie "kinderbegeleider baby's en peuters" niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur en niveau 4 van het Europese kwalificatiekader; j) uitgereikt tot en met december 2021: een diploma van het ondernemerschapstraject kinderbegeleider baby's en peuters, uitgereikt door SYNTRA Vlaanderen;".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.

Brussel, 11 oktober 2018.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^