Ministerieel Besluit van 12 april 2005
gepubliceerd op 28 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035478
pub.
28/04/2005
prom.
12/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening


De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996 en 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 68, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 1996 en 23 november 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Overwegende dat gelet op de aanvraag en op de voormelde wetgeving en reglementering de tijdelijke erkenning kan worden toegestaan op voorwaarde van inachtneming van een aantal procedurevoorschriften conform de voormelde wetgeving en reglementering, Besluit :

Artikel 1.De procedure van monsterneming voor dopingcontroles, uitgevoerd overeenkomstig de reglementering van de Union Cycliste Internationale (UCI), wordt erkend als gelijkwaardig met de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, mits inachtname van de procedurevoorschriften vermeld in artikel 2.

De lijst van deze wielerwedstrijden van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, waarbij dopingcontroles worden bevolen door de UCI, is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^