Ministerieel Besluit van 12 augustus 2003
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit waarbij het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen van het Waals Gewest tijdelijk wordt verboden

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027723
pub.
13/08/2003
prom.
12/08/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 AUGUSTUS 2003. - Ministerieel besluit waarbij het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen van het Waals Gewest tijdelijk wordt verboden


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen, gewijzigd bij het besluit van 19 juli 2001, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het advies van de Afdeling Natuur en Bossen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de ongewone weersomstandigheden in het Waalse Gewest;

Overwegende dat de enige stukken die nog openstaan voor het verkeer van kayaks aan een belangrijke druk blootgesteld worden wegens het aantal vaartuigen die er varen en vanwege het bijzonder lage waterpeil, wat een verstoring of zelfs een vernietiging van de nog aanwezige biodiversiteit met zich meebrengt, Besluit :

Artikel 1.Het verkeer van vaartuigen op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 wordt tijdelijk verboden in het Waalse Gewest. Het blijft echter toegelaten op watervlakken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 12 augustus 2003.

J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^