Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005
gepubliceerd op 31 augustus 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011349
pub.
31/08/2005
prom.
12/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen


De Minister van Economie, Gelet op de programmawet van 22 december 1989, inzonderheid op artikel 318;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 7, eerste lid, vervangen bij het ministerieel besluit van 20 maart 2001;

Gelet op het advies van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten, gegeven op 22 september 2004;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 oktober 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 17 maart 2005;

Gelet op het advies nr. 38.277/1 van de Raad van State, gegeven op 21 april 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.In artikel 7, eerste lid, van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen, vervangen bij het ministerieel besluit van 20 maart 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 3 worden de woorden « en lager dan of gelijk aan 62,98 euro » ingevoegd tussen de woorden « 38,97 euro » en « zou »;2° een punt 4 wordt toegevoegd, luidend als volgt : « 4.wanneer bij toepassing van de marges bedoeld in 1 en 2, de verkoopprijs aan publiek, B.T.W. niet inbegrepen, hoger dan 62,98 euro zou bedragen, mogen de vermelde maxima worden verhoogd met een bedrag dat wordt berekend als een percentage op het verschil tussen de aldus bekomen verkoopprijs aan publiek, B.T.W. niet inbegrepen, en 24 euro.

Dit percentage bedraagt voor de groothandelaar 0,77 % en voor de officina-apotheker en de depothoudende dokter 2,61 %. » .

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Brussel, 12 augustus 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^