Ministerieel Besluit van 12 augustus 2005
gepubliceerd op 05 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot verbod op het gebruik van bepaalde lijmen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022705
pub.
05/09/2005
prom.
12/08/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 AUGUSTUS 2005. - Ministerieel besluit tot verbod op het gebruik van bepaalde lijmen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikelen 1, 2°, f en 6bis ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat analyses hebben aangetoond dat bij het gebruik van bepaalde lijmen benzeen vrijkomt, hetgeen aanleiding kan geven tot concentraties die potentieel toxisch zijn;

Overwegende dat deze elementen de onverwijlde toepassing van artikel 6bis van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, rechtvaardigt;

Overwegende dat dit onverwijld aan alle betrokkenen dient meegedeeld te worden, Besluit :

Artikel 1.Het is verboden om lijmen met de naam RED SUN ORANJE en RED SUN GROEN te gebruiken en/of in de handel te brengen.

Art. 2.De in artikel 1 geviseerde lijmen worden schadelijk verklaard in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 3.De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt en vervalt bij het einde van de zesde maand die volgt op deze waarin het in werking is getreden.

Brussel, 12 augustus 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^