Ministerieel Besluit van 12 augustus 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de raszuiverheid van gecertificeerd zaad van hybride koolzaad, van bijlage 2 van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016204537
pub.
09/09/2016
prom.
12/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204537

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de raszuiverheid van gecertificeerd zaad van hybride koolzaad, van bijlage 2 van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op artikel D.4 en op artikel D.134, eerste lid, 2°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het overleg gepleegd op 14 januari 2016 tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid, goedgekeurd op 8 maart 2016;

Gelet op het rapport van 12 juli 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 59.646/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt Richtlijn (EU) 2016/11 van de Commissie van 5 januari 2016 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/57/EG van de Raad betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen omgezet.

Art. 2.In bijlage 2, I, bij het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2012 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen wordt punt 2, b), vervangen de volgende tekst : « b) De minimale raszuiverheid van het zaaizaad moet als volgt zijn : - basiszaad, vrouwelijke kruisingspartner : 99,0 %; - basiszaad, mannelijke kruisingspartner : 99,9 %; - gecertificeerd zaad van winterkoolzaadrassen : 90,0 %; - gecertificeerd zaad van lentekoolzaadrassen : 85,0 %. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Namen, 12 augustus 2016.

R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^