Ministerieel Besluit van 12 augustus 2016
gepubliceerd op 09 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de voorwaarden in verband met de keuring van teelten en de certificeringetiketten, van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel bre

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016204539
pub.
09/09/2016
prom.
12/08/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204539

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 AUGUSTUS 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging, voor wat betreft de voorwaarden in verband met de keuring van teelten en de certificeringetiketten, van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van aardappelpootgoed


De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, inzonderheid op artikel D.4 en op artikel D.134, eerste lid, 2° en 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen;

Gelet op het overleg gepleegd op 18 februari 2016 tussen de Gewestregeringen en de federale overheid, goedgekeurd op 10 maart 2016;

Gelet op het rapport van 12 juli 2016, opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 59.645/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2016, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van aardappelpootgoed in artikel 2, b), ervan geen bijzondere eis oplegt met betrekking tot de herkomst van basispootgoed;

Overwegende dat Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van aardappelpootgoed de minimale eisen in artikel 2, c) ervan oplegt met betrekking tot de herkomst van gecertificeerd pootgoed;

Gelet op de aanvraag van de « Groupement wallon des Producteurs de Plants de Pomme de terre », als erkende beroepsvereniging, om pootgoed van de basiscategorie of gecertificeerd pootgoed overeenkomstig de minimale voorwaarden met betrekking tot de herkomst van gecertificeerd pootgoed bepaald bij Richtlijn 2002/56/EG te kunnen produceren, met het oog op het behoud van het concurrentievermogen van hun productie ten opzichte van de andere Lidstaten van de Europese unie;

Overwegende dat strengere eisen dan die bedoeld bij Richtlijn 2002/56/EG niet meer dienen te worden bepaald voor de herkomst van pootgoed van de basiscategorie of gecertificeerd pootgoed, Besluit:

Artikel 1.Dit besluit herstelt de minimale eisen betreffende de herkomst van pootgoed van de basiscategorie of gecertificeerd pootgoed overeenkomstig de minimale eisen van Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen.

Bij dit besluit wordt de uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 gedeeltelijk omgezet tot wijziging van de richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad voor wat betreft het officiële etiket van verpakkingen van zaaizaad.

Art. 2.In punt 2.6.1, b) van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015, vervalt het eerste lid.

Art. 3.In punt 2.6.1, c) van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015, vervalt het eerste lid.

Art. 4.In punt 10.3.2 van bijlage 1 van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen, vervangen bij het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2015, word de volgende tekst ingevoegd na punt 2): « 2/1) Officieel volgnummer; ».

Namen, 12 augustus 2016.

R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^