Ministerieel Besluit van 12 december 2001
gepubliceerd op 20 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe

bron
ministerie van financien
numac
2001003650
pub.
20/12/2001
prom.
12/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe


De Minister van Financiën, Gelet op de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, inzonderheid artikel 32, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van Nasdaq Europe, inzonderheid artikel 4, § 2, 4°;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001003242 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van Nasdaq Europe sluiten tot goedkeuring van het reglement van Nasdaq Europe;

Gelet op het voorstel van de marktautoriteit van Nasdaq Europe;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Nasdaq Europe N.V.;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Besluit :

Artikel 1.De wijzigingen aan het reglement van Nasdaq Europe in bijlage van dit besluit worden goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 december 2001.

D. REYNDERS

Bijlage WIJZIGINGEN AAN HET NASDAQ EUROPE REGLEMENT Hoofdstuk 6 Regel 64.0.3. wordt vervangen door de volgende Regel : 64.0.3. Op het ogenblik van toelating moeten er ten minste twee erkende Markthouders te zijn die er zich toe verbinden, om in overeenstemming met het Juridisch Kader van Nasdaq Europe, te zullen optreden voor elk Financieel Instrument waarvoor toelating tot Verhandeling op Nasdaq Europe wordt gevraagd.

Hoofdstuk 7 Regel 73.0.1. wordt vervangen door de volgende Regel : 73.0.1. Zolang enige Financiële Instrumenten van een Emittent met Verhandelde Financiële Instrumenten op Nasdaq Europe toegelaten zijn tot Verhandeling op Nasdaq Europe, dienen volgende vereisten te worden nageleefd : (a) de onderneming dient geldig opgericht of gevestigd te zijn en dient wettelijk bevoegd te zijn om zijn Financiële Instrumenten aan het publiek aan te bieden overeenkomstig de bestaande wetten en voorschriften van zijn Staat van Herkomst;en (b) voor elk Financieel Instrument dat toegelaten is tot Verhandeling op Nasdaq Europe, moeten ten minste twee geregistreerde Markthouders er zich toe verbinden om, in overeenstemming met het Juridisch Kader van Nasdaq Europe, op te treden als Markthouder. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 december 2001.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^