Ministerieel Besluit van 12 december 2001
gepubliceerd op 13 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027156
pub.
13/02/2002
prom.
12/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het decreet van 18 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 december 2001;

Overwegende dat niet gesplitste kredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.11, programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 om uitgaven i.v.m. informatica te dekken, Besluiten :

Artikel 1.Er worden niet gesplitste kredieten ten belope van 1,2 miljoen BEF overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 16 naar programma 03 van organisatieafdeling 10.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 16 en van programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2001.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Ch. MICHEL M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^