Ministerieel Besluit van 12 december 2003
gepubliceerd op 23 februari 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200482
pub.
23/02/2004
prom.
12/12/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het decreet van 22 oktober 2003 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 december 2003;

Overwegende dat vastleggings- en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 30.03, programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 om gevolg te geven aan de beslissingen die genomen zijn door de Waalse Regering tijdens de zittingen van 19 juni 2003 en 25 september 2003 en door het Pilootcomité van 17 september 2003 in het kader van INTERREG III A Wallonië-Lotharingen-Luxemburg en van INTERREG III C Westelijke zone, namelijk de volgende dossiers (titels, operators en codificaties van de medegefinancierde projecten) : INTERREG III A Wallonië-Lotharingen-Luxemburg;

Hoofdlijn 2 : Oprichting en ontwikkeling van een geïntegreerde grensoverschrijdende economische ruimte;

Maatregel 2.1 : Stimulering en ondersteuning van de oprichting en ontwikkeling van geïntegreerde structuren voor economische en sociale ontwikkeling;

Titel : CET;

Codificatie van het project : E ILL 1 20100 EE01 9;

INTERREG III C westelijke zone;

Titel : "e-bird" Codificatie van het project : E INC 1 00000 ID01 1, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 696.000 EUR en ordonnanceringskredieten ten belope van 100.000 EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 30 naar programma 02 van organisatieafdeling 16.

Art.2. De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 02 van organisatieafdeling 16 en van programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2003.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^