Ministerieel Besluit van 12 december 2016
gepubliceerd op 03 februari 2017

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones

bron
vlaamse overheid
numac
2017010385
pub.
03/02/2017
prom.
12/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010385

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


12 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2015 pub. 08/04/2016 numac 2016035424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de huisartsenzones sluiten betreffende de huisartsenzones


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, artikel 7, § 1 en § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen sluiten betreffende de huisartsenkringen, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2015 pub. 08/04/2016 numac 2016035424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de huisartsenzones sluiten betreffende de huisartsenzones, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2015 pub. 08/04/2016 numac 2016035424 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de huisartsenzones sluiten betreffende de huisartsenzones worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het punt 5° wordt opgeheven;2° in het punt 22° wordt de zinsnede ", Desteldonk, Mendonk, Gentbrugge" ingevoegd;3° in het punt 38° wordt de zinsnede ", Londerzeel" ingevoegd;4° het punt 47° wordt vervangen door wat volgt: "47° Noord-Antwerpen: Merksem, Schoten, Antwerpen (2030), Berendrecht, Ekeren, Stabroek";

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Brussel, 12 december 2016.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^