Ministerieel Besluit van 12 december 2016
gepubliceerd op 01 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201163
pub.
01/03/2017
prom.
12/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201163

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op de artikelen 13 en 55;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 25/08/2016 numac 2016027261 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 november 2016;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 81.02 moet worden voorzien op programma 12, organisatieafdeling 16, van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, met als titel « Deelneming in het kapitaal van de openbare bouwmaatschappijen, van de loketten voor sociaal krediet, en van de Waalse huisvestingsmaatschappij »;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 32.01, 33.01, 33.02, 51.01 en 51.04, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 34.05 en 51.08 van programma 11, dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 31.04 en 74.06 en dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 63.01, 63.02, 63.03, 72.01 en 81.02 van programma 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 3.862 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 9.189 duizend EUR overgedragen tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet Na eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet


VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 16 12.11.01

401

401

- 356

- 379

45

22

OA 16 32.01.11

515

515

+ 571

+ 686

1.086

1.201

OA 16 33.01.11

350

372

+ 170

+ 82

520

454

OA 16 33.02.11

13.995

13.995

+ 8

+ 2

14.003

13.997

OA 16 34.05.11

9.545

9.545

-

+ 449

9.545

9.994

OA 16 34.09.11

3.600

3.600

- 900

- 900

2.700

2.700

OA 16 45.01.11

43

43

-

- 19

43

24

OA 16 51.01.11

484

415

+ 60

+ 60

544

475

OA 16 51.03.11

25.147

25.147

- 792

- 3.847

24.355

21.300

OA 16 51.04.11

4.917

2.651

+ 153

+ 4.221

5.070

6.872

OA 16 51.08.11

2.880

3.034

-

+ 2.792

2.880

5.826

OA 16 51.10.11

0

200

-

- 140

0

60

OA 16 51.11.11

2.100

2.100

- 114

- 114

1.986

1.986

OA 16 52.01.11

850

850

- 430

- 645

420

205

OA 16 53.03.11

0

31

-

- 21

0

10

OA 16 31.02.12

149

397

- 149

- 397

0

0

OA 16 31.04.12

24.177

14.177

-

+ 61

24.177

14.238

OA 16 43.01.12

105

103

- 29

- 16

76

87

OA 16 43.02.12

228

385

-

- 157

228

228

OA 16 43.03.12

279

279

- 279

- 279

0

0

OA 16 51.05.12

0

1.736

-

- 383

0

1.353

OA 16 51.15.12

0

600

-

- 531

0

69

OA 16 51.16.12

100

100

- 100

- 100

0

0

OA 16 63.01.12

2.007

1.329

+ 1.300

+ 100

3.307

1.429

OA 16 63.02.12

1.794

1.629

+ 1.569

+ 700

3.363

2.329

OA 16 63.03.12

0

0

+ 26

+ 26

26

26

OA 16 63.04.12

465

465

- 385

- 465

80

0

OA 16 63.05.12

0

497

-

- 428

0

69

OA 16 63.07.12

600

400

- 325

-

275

400

OA 16 63.09.12

0

425

-

- 365

0

60

OA 16 72.01.12

3

3

+ 2

+ 2

5

5

OA 16 74.06.12

40

49

-

+ 5

40

54

OA 16 81.02.12

-

-

+ 3

+ 3

3

3

OA 16 81.06.12

7.700

9.920

- 3

- 3

7.697

9.917


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 december 2016.

P. FURLAN C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^