Ministerieel Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 21 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2002011510
pub.
21/02/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik betreft


De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, de Minister belast met Middenstand, de Minister van Economie, de Minister van Consumentenzaken en de Staatssecretaris voor Energie, Gelet op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laatst gewijzigd bij de wet van 17 juli 2002, inzonderheid op de artikelen 14, § 1, a) en 83, § 1, 1°;

Gelet op de Richtlijn 92/75/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1992 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten;

Gelet op de Richtlijn 2002/40/EG van de Commissie van 8 mei 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 17 september 2002;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 19 november 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd is door het feit dat dit ontwerp van besluit de omzetting naar Belgisch recht beoogt van de Richtlijn 2002/40/EG van de Commissie van 8 mei 2002 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 92/75/EEG van de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik; dat de omzettingstermijn van deze richtlijn eindigt op 1 januari 2003; dat het elektriciteitsverbruik van elektrische ovens een belangrijk deel van de energiebehoefte van de huishoudens in België uitmaakt; dat de aanneming van de in de voornoemde richtlijn voorziene beschikkingen het aanzienlijk verlagen van het energieverbruik van deze apparaten beoogt en aldus bijdraagt tot de verminderde uitstoot van broeikasgassen; dat de Regering van oordeel is dat iedere vertraging in de omzetting het gevoerde beleid kan schaden in de naleving van de Belgische verplichtingen voort-komende uit de Klimaatconventie en het Kyotoprotocol; dat bijgevolg dit besluit zo spoedig mogelijk dient te worden genomen, Besluiten :

Artikel 1.§ 1. Dit besluit is van toepassing op huishoudelijk gebruikte elektrische ovens welke op het elektrisch net worden aangesloten, met inbegrip van ovens die deel uitmaken van grotere apparaten. § 2. Het geldt niet voor de volgende toestellen : a) ovens die ook op andere energiebronnen kunnen werken;b) ovens die niet onder de in artikel 2 bedoelde geharmoniseerde normen vallen;c) draagbare ovens, niet op de plaats van gebruik bevestigd, met een massa van minder dan 18 kg, mits zij niet voor inbouwinrichtingen bedoeld zijn. § 3. Het energieverbruik van de stoomfunctie, uitgezonderd de « hete stoom »-functie, valt niet onder dit besluit.

Art. 2.§ 1. De in het kader van dit besluit vereiste informatie zal worden verkregen door middel van metingen overeenkomstig de geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en waarvoor de Lidstaten de referentienummers van de nationale normen waarin deze geharmoniseerde normen zijn omgezet, hebben gepubliceerd. § 2. De bepalingen van de bijlagen I, II en III van dit besluit betreffende de verstrekking van geluidsinformatie zijn desgevallend van toepassing overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 april 2001 betreffende het door huishoudelijke apparaten voortgebrachte luchtgeluid. Deze informatie wordt overeenkomstig dat besluit gemeten.

Art. 3.§ 1. De technische documentatie bedoeld bij artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten, hierna genoemd het koninklijk besluit, omvat : 1° de naam en het adres van de leverancier;2° een algemene beschrijving van het model, waardoor het eenduidig en gemakkelijk te herkennen is;3° informatie, waaronder eventueel tekeningen, met betrekking tot de belangrijkste ontwerpeigenschappen van het model en met name elementen die het energieverbruik wezenlijk beïnvloeden;4° de verslagen van relevante meetproeven die zijn uitgevoerd volgens de testprocedures van de in artikel 2, § 1 bedoelde geharmoniseerde normen;5° de eventuele gebruiksaanwijzing. § 2. Het in artikel 3, § 1 van het voornoemd koninklijk besluit bedoelde etiket dient aan de bepalingen van bijlage I van dit besluit te voldoen.

Het etiket dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht op de deur van het apparaat op een zodanige wijze dat het niet aan het oog wordt onttrokken. In het geval van ovens met meer dan één bakruimte krijgen alle bakruimtes hun eigen etiket, behalve die welke niet onder de in artikel 2 bedoelde geharmoniseerde normen vallen. § 3. De inhoud en opmaak van de in artikel 5, tweede lid van het voornoemd koninklijk besluit bedoelde kaart met productinformatie dienen aan de bepalingen van bijlage II van dit besluit te voldoen. § 4. Wanneer de apparaten te koop, te huur, of voor huurkoop worden aangeboden door middel van een gedrukte of geschreven mededeling dan wel op enigerlei andere wijze, waarbij mag worden verwacht dat de potentiële koper het apparaat niet met eigen ogen zal kunnen zien tentoongesteld, zoals een schriftelijke aanbieding, een postordercatalogus, advertenties op het internet of via andere elektronische media, moet deze mededeling alle in bijlage III van dit besluit gespecificeerde informatie omvatten.

Deze vereiste geldt tevens voor aanbiedingen van inbouwovens voor inbouwkeukens. § 5. De energie-efficiëntieklasse van elke bakruimte wordt bepaald overeenkomstig bijlage IV van dit besluit.

Art. 4.Tot en met 30 juni 2003 worden toegestaan : - het op de markt brengen, de commercialisering en/of het tentoonstellen van producten en - de verspreiding van de in artikel 3, § 4 bedoelde mededelingen, die niet aan de bepalingen van dit besluit voldoen.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 21 december 1982 houdende toepassing op de elektrische ovens met warmtestraling van het koninklijk besluit van 29 juni 1981 betreffende de informatie, door middel van etikettering, over het energieverbruik van in de huishouding gebruikte apparaten wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Brussel, 12 februari 2003.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage I HET ETIKET 1. Model van het etiket Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2.Specificaties betreffende het etiket a) De hoger geïllustreerde modellen zijn door de Richtlijn 2002/40/EG toegelaten modellen die betrekking hebben op België.Het zijn de modellen in het Nederlands, in het Frans en in het Duits. b) De hieronder gespecificeerde gegevens geven aan welke informatie het etiket moet bevatten : I.Naam of handelsmerk van de leverancier.

II. Modelaanduiding van de leverancier.

III. De energie-efficiëntieklasse van de bakruimte(s), bepaald overeenkomstig bijlage IV. De punt van de pijl welke de lettercode bevat moet op dezelfde hoogte worden geplaatst als de punt van de pijl van de overeenstemmende energie-effciëntieklasse.

De pijl welke de lettercode bevat mag niet minder hoog zijn dan de pijlen die de energie-efficiëntieklasse aanduiden, noch meer dan tweemaal hun hoogte.

IV. Onverminderd enigerlei vereisten in het kader van het communautaire milieukeursysteem mag een kopie van deze milieukeur hier worden toegevoegd, wanneer een model overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1980/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 inzake een herzien communautair systeem voor de toekenning van milieukeuren (gepubliceerd in het EGPB nr. L 237 van 21 september 2000) de milieukeur heeft gekregen. V. Het energieverbruik in kWh voor de verhittingsfunctie(s) (conventioneel en/of geforceerde lucht) bepaald bij standaardbelasting overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2.

VI. Het bruikbare volume van de bakruimte in liters, bepaald overeenkomstig de in artikel 2 bedoelde geharmoniseerde normen.

VII. De grootte van het apparaat, die als volgt wordt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De indicatorpijl moet op dezelfde hoogte worden geplaatst als de van toepassing zijnde grootte.

VIII. In voorkomend geval, het geluidsniveau gemeten tijdens de functie ter bepaling van de energie-efficiëntie overeenkomstig de vigerende wetgeving. 3. Specificaties betreffende het drukken van het etiket 3.1. Druk Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 3.2. Gebruikte kleuren : CMYB - cyaan, magenta, geel, zwart Voorbeeld : 07X0 : 0 % cyaan, 70 % magenta, 100 % geel, 0 % zwart.

Pijlen : A X0X0 B 70X0 C 30X0 D 00X0 E 03X0 F 07X0 G 0XX0 Kleur van het kader : X070.

De achtergrondkleur van de pijl die de energie-efficiëntieklasse aanduidt is zwart.

Alle tekst wordt in het zwart afgedrukt. De achtergrond is wit.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage II DE KAART De kaart bevat de volgende informatie. De informatie kan worden verstrekt in de vorm van een tabel voor een aantal apparaten die door dezelfde leverancier worden geleverd of worden verstrekt in samenhang met de beschrijving van het apparaat. In het eerste geval moet de informatie in de hierna opgegeven volgorde wordt vermeld. 1) Naam of handelsmerk van de leverancier.2) Modelaanduiding van de leverancier. 3) De energie-efficiëntieklasse van de bakruimte(s) van het model als bepaald overeenkomstig bijlage IV, uitgedrukt als « energie-efficiëntieklasse... op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) ». Wanneer deze informatie in de vorm van een tabel wordt verstrekt, mag deze op een andere manier worden weergegeven, op voorwaarde dat het duidelijk is dat de schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) loopt. De aanduiding van de verhittingsfunctie waarvoor de energie-efficiëntieklasse bepaald wordt. 4) Als de informatie in tabelvorm wordt verstrekt en als aan sommige apparaten uit de tabel krachtens Verordening (EG) nr.1980/2000 een « communautaire milieukeur » is toegekend, kan dit hier worden vermeld.

In dit geval luidt de hoofding van de rubriek « Communautaire milieukeur » en bestaat de vermelding uit een afbeelding van het logo van de milieukeur. Deze bepaling geldt onverminderd enigerlei vereisten krachtens het communautaire systeem voor de toekenning van communautaire milieukeuren. 5) Het energieverbruik in kWh voor de verhittingsfunctie(s) (conventioneel en/of geforceerde lucht en/of hete stoom) bepaald bij standaardbelasting overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2.6) Het bruikbare volume van de bakruimte in liters, bepaald overeenkomstig de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2.7) De grootte van het apparaat, die als volgt wordt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De indicatorpijl moet op dezelfde hoogte worden geplaatst als de van toepassing zijnde grootte.8) De bereidingstijd bij standaardbelasting, bepaald overeenkomstig de testprocedures van de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2.9) In voorkomend geval, het geluidsniveau gemeten tijdens de functie ter bepaling van de energie-efficiëntie overeenkomstig de vigerende wetgeving.10) De aanduiding van het energieverbruik bij uitgeschakelde verhittingsfunctie en met de oven in de zuinigste stand, zodra een geschikte geharmoniseerde norm voor stand-by verliezen beschikbaar is.11) De oppervlakte van de grootste bakplaat uitgedrukt in cm2 en bepaald als « oppervlakte » overeenkomstig de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 2. Als de kaart een afbeelding van het etiket in kleur of in zwart-wit bevat, behoeft alleen de verdere informatie te worden toegevoegd.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage III Postorderverkoop en andere vormen van afstandsverkoop Postordercatalogi, reclameboodschappen, schriftelijke aanbiedingen, advertenties op het internet of via andere elektronische media, zoals bedoeld in artikel 3, § 4, waaronder aanbiedingen voor inbouwovens voor inbouwkeukens, dienen in de aangegeven volgorde, de onderstaande gegevens te bevatten : 1. Handelsmerk van de fabrikant en modelaanduiding (bijlage II, punten 1 en 2);2. Energie-efficiëntieklasse (bijlage II, punt 3);3. Energieverbruik (bijlage II, punt 5);4. Bruikbaar volume (bijlage II, punt 6);5. Grootte (bijlage II, punt 7);6. Geluid (bijlage II, punt 9). Indien andere op de kaart vermelde informatie wordt verstrekt, wordt deze in de in bijlage II vastgestelde vorm weergegeven en in de voor de kaart vastgestelde volgorde in bovenstaande lijst opgenomen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Bijlage IV Energie-efficiëntieklasse De energie-efficiëntieklasse van een bakruimte wordt als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) Bepaald overeenkomstig bijlage I, specificatie V. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 februari 2003 houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke apparaten wat de etikettering van het energieverbruik van elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik betreft.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Minister belast met Middenstand, R. DAEMS De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister van Consumentenzaken, J. TAVERNIER De Staatssecretaris voor Energie, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^