Ministerieel Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 27 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende invoering van overgangsbepalingen voor de landmeters-expert van financiën en de eerstaanwezend verificateurs en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maa

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003105
pub.
27/02/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende invoering van overgangsbepalingen voor de landmeters-expert van financiën en de eerstaanwezend verificateurs en tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën


De Minister van Begroting, De Minister van Pensioenen, De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1999, 17 september 2000 en 22 februari 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 juni 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 16 juli 1996 en opgeheven bij ministerieel besluit van 6 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003362 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003364 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003362 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003364 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 6 juli 1997, 6 mei 1998, 18 januari 1999 en opgeheven bij ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 december 2000 en 28 mei 2001;

Overwegende dat bij de oprichting van niveau 2+ er enkele anomalieën werden vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot sommige bijzondere graden en dat deze onregelmatigheden dienen gecorrigeerd;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 7 augustus 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 oktober 2001;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 17 april 2002 van het Sectorcomité II - Financiën;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de anomalieën ontstaan bij de implementatie van sommige loopbanen in niveau 2+ dienen gecorrigeerd voor de invoering van de nieuwe loopbanen in het raam van de Copernicushervorming, zodat het derhalve leent dit besluit zonder uitstel te nemen, Besluiten :

Artikel 1.- In afwijking van artikel 20bis van het ministerieel besluit van 27 juni 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, ingevoegd bij ministerieel besluit van 16 juli 1996 en opgeheven bij ministerieel besluit van 6 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003362 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003364 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten, bekomen de titularissen van de graad van landmeter-expert van financiën of eerstaanwezend verificateur, die hun aanspraken op bevordering kunnen doen gelden en negen jaar graadanciënniteit of vijftien jaar niveauanciënniteit tellen, de weddenschaal 28S2 bij wege van bevordering door verhoging in weddenschaal zonder de vereiste van een vacante betrekking.

Art. 2.- In afwijking van artikel 19, tweede lid, van het ministerieel besluit van 6 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003362 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 06/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997003364 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, opgeheven bij ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten, bekomen de titularissen van de graad van landmeter-expert van financiën of eerstaanwezend verificateur, die hun aanspraken op bevordering kunnen doen gelden en negen jaar graadanciënniteit of vijftien jaar niveauanciënniteit tellen, de weddenschaal 28S2 bij wege van bevordering door verhoging in weddenschaal zonder de vereiste van een vacante betrekking.

Art. 3.- In artikel 21 van het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, wordt de laatste zin geschrapt.

Art. 4.- In artikel 21bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij ministerieel besluit van 28 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/05/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003330 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de laatste zin van het eerste lid wordt geschrapt;2° een tweede lid wordt toegevoegd : « In afwijking van het vorige lid bekomen de programmeurs bij financiën de weddenschaal 26S6 op 1 augustus 1999 voorzover ze op die datum de vereiste voorwaarden vervullen.»

Art. 5.- Dit besluit heeft uitwerking als volgt : 1° artikel 1 heeft uitwerking van 1 juli 1995 tot 30 juni 1997;2° artikel 2 heeft uitwerking van 1 juli 1997 tot 9 januari 1999;3° artikel 3 heeft uitwerking met ingang van 10 januari 1999;4° artikel 4 heeft uitwerking met ingang van 1 april 2001. Brussel, 12 februari 2003.

De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^