Ministerieel Besluit van 12 juli 1998
gepubliceerd op 23 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de directeur van de Algemene Politiesteundienst

bron
ministerie van justitie en ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000463
pub.
23/07/1998
prom.
12/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot benoeming van de directeur van de Algemene Politiesteundienst


De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, inzonderheid op de artikelen 8 en 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 1994, over de Algemene Politiesteundienst, gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 juni 1998 inzonderheid op artikel 2, § 2; artikel 7 laatste lid; artikel 8, eerste, tweede en derde lid; artikel 9, eerste en derde lid, 2°, 3° en 4°; artikel 10, § 1; artikel 11, tweede lid; artikel 12, derde lid; en artikel 13, tweede lid;

Overwegende de snelle evolutie van het Belgisch politielandschap alsmede het voorstel tot hervorming van haar organisatie met het oog op een betere werking van de politiediensten;

Overwegende dat het mandaat van de leden van het Directiecomité inging op 1 november 1994 voor een periode van drie jaar en dus beëindigd werd op 1 november 1997;

Overwegende dat het belangrijk is de continuïteit van de opdrachten van de Algemene Politiesteundienst te verzekeren zolang de hervorming van de politiediensten niet gerealiseerd is;

Overwegende dat deze het best kan verzekerd worden door de aanwijzing van een van de leden van het vroegere Directiecomité als directeur;

Overwegende dat de heer Van Rie, A., gerechtelijk afdelingscommissaris bij de gerechtelijke politie, bij ministerieel besluit van 25 november 1994 aangewezen werd als voorzitter van het Directiecomité van de Algemene Politiesteundienst voor een periode van drie jaar met ingang van 1 november 1994;

Overwegende dat de huidige voorzitter van het Directiecomité de aan hem toegewezen functie naar behoren heeft vervuld;

Overwegend dat de toegewezen functie van directeur niet mag behoren tot dezelfde algemene politiedienst als die waartoe de voorzitter van de raad van bestuur behoort.

Besluiten :

Artikel 1.De heer Alfons Van Rie wordt aangewezen als directeur van de Algemene Politiesteundienst.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde aanwijzingen geschieden voor een vernieuwbare termijn van drie jaar.

Betrokkene kan echter vragen van zijn mandaat ontheven te worden voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde periode, bij aangetekende brief gericht aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, met vermelding van de redenen van zijn verzoek.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 12 juli 1998.

Brussel, 10 juli 1998.

T. VAN PARYS L. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^