Ministerieel Besluit van 12 juli 1998
gepubliceerd op 23 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst

bron
ministerie van justitie en ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000464
pub.
23/07/1998
prom.
12/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 1998. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en leden van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst


De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, inzonderheid op de artikelen 8 en 9;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 1994 over de Algemene Politiesteundienst, gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 juni 1998, inzonderheid op artikel 2, § 2; artikel 7 laatste lid; artikel 8, eerste, tweede en derde lid; artikel 9, eerste en derde lid, 2°, 3° en 4°; artikel 10, § 1; artikel 11, tweede lid; artikel 12, derde lid; en artikel 13, tweede lid;

Overwegende dat bij ministerieel besluit van 28 oktober 1994, de heer Philippe Warny, hoofdcommissaris van politie van de stad Namen, werd aangewezen als lid van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst, voor een periode van drie jaar, met ingang van 1 november 1994;

Overwegende dat de commandant van de rijkswacht, ambtshalve wordt aangewezen als lid van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst;

Overwegende dat de commissaris-generaal van de gerechtelijke politie ambtshalve wordt aangewezen als lid van de raad van bestuur van de Algemene Politiesteundienst;

Overwegende de snelle evolutie van het Belgisch politielandschap alsmede het voorstel tot hervorming van haar organisatie met het oog op een betere werking van de politiediensten;

Overwegende dat het mandaat van de heer Philippe Warny inging op 1 november 1994 voor een periode van drie jaar en dus beëindigd werd op 1 november 1997;

Overwegende dat het belangrijk is de continuïteit van de opdrachten van de Algemene Politiesteundienst te verzekeren zolang de hervorming van de politiediensten niet gerealiseerd is;

Overwegende dat in dit opzicht de continuiteit van de opdrachten van de Algemene Politiesteundienst het best kan verzekerd worden door de aanduiding van de huidige leden van de Raad van Bestuur voor een nieuwe ambtstermijn;

Overwegende dat bij ministerieel besluit van 25 november 1994 de heer Willy De Ridder, commandant van de Rijkswacht, werd aangewezen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst voor een periode van drie jaar met ingang van 1 november 1994;

Overwegende dat het voorzitterschap van de Raad van Bestuur niet voor twee opeenvolgende periodes door de titularis van hetzelfde ambt kan worden waargenomen;

Overwegende dat de heer Philippe Warny als vertegenwoordiger van de gemeente politie de hem toegewezen functie naar behoren heeft uitgeoefend;

Overwegende dat het noodzakelijk is de Raad van Bestuur uit te breiden met een vertegenwoordiger van de bestuurlijke overheden en een vertegenwoordiger van de gerechtelijke overheden, daartoe respectievelijk aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Besluit :

Artikel 1.De heer Philippe Warny wordt aangewezen als lid van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst. De Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie zullen, overeenkomstig artikel 9, eerste lid, 4° van het koninklijk besluit van 11 juli 1994, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juni 1998, de twee overige leden van de Raad van Bestuur aanwijzen om hen te vertegenwoordigen.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde aanwijzing geschiedt voor een periode van drie jaar.

Betrokkene kan echter vragen van zijn mandaat ontheven te worden voor het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde periode, bij aangetekende brief gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken, met vermelding van de redenen van zijn verzoek.

Art. 3.De heer Philippe Warny, hoofdcommissaris van politie van de stad Namen, wordt aangewezen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Algemene Politiesteundienst als opvolger van de heer Willy De Ridder.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 12 juli 1998.

Brussel, 10 juli 1998.

T. VAN PARYS L. TOBBACK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^