Ministerieel Besluit van 12 maart 2002
gepubliceerd op 12 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2002 van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035448
pub.
12/04/2002
prom.
12/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MAART 2002. - Ministerieel besluit houdende vaststelling voor wat het Vlaams Gewest betreft en voor het aanslagjaar 2002 van de coëfficiënt zoals bedoeld in artikel 255, derde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van de vermindering zoals bedoeld in artikel 257, § 1, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992


Departement Algemene Zaken en Financien

De Vlaams minister van Financiën, Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikel 255 gewijzigd bij het decreet van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998, en op artikel 257, § 1, 2°, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen voor wat de onroerende voorheffing betreft, en bij het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Overwegende dat voor het aanslagjaar 2002 de aanslagvoet na desindexatie voor de onroerende voorheffing op materieel en outillage, alsook de verminderingen voor kinderlast en handicap dringend dienen te worden vastgesteld met het oog op de inkohiering van de aanslagen voor het aanslagjaar 2002, Besluit :

Artikel 1.De coëfficiënt, bedoeld in artikel 255 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, vierde en vijfde lid, zoals toegevoegd door het decreet van 19 december 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998, artikel 12, wordt voor wat het Vlaams Gewest betreft voor het aanslagjaar 2002 vastgesteld op 0,9173.

De onroerende voorheffing voor materieel en outillage voor het aanslagjaar 2002 wordt daarmee bepaald op 2,29 pct voor wat het Vlaams Gewest betreft.

Art. 2.De tabel, bedoeld in artikel 257, § 1, 2°, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd door het decreet van 19 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de onroerende voorheffing, artikel 3, en het decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001, wordt voor wat het Vlaams Gewest betreft voor het aanslagjaar 2002 als volgt gewijzigd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld In datzelfde artikel wordt in § 1, 2°, tweede lid het bedrag van 5,40 EUR voor wat het Vlaamse Gewest betreft voor het aanslagjaar 2002 gewijzigd in 5,88 EUR.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2002.

Brussel, 12 maart 2002.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^