Ministerieel Besluit van 12 maart 2003
gepubliceerd op 14 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in het i.c.e.s.-gebied VIIa

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035500
pub.
14/05/2003
prom.
12/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MAART 2003. - Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schelvis in het i.c.e.s.-gebied VIIa


De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Gelet op verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot vaststelling voor 2003, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden die in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, V, vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001;

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning wordt gemachtigd maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971, 18 juli 1973, 22 april 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983, 29 december 1990 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 1994 tot het instellen van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, inzonderheid artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor het jaar 2003 het quotum van schelvis in het i.c.e.s.-gebied VIIa nagenoeg volledig werd aangeland en dat er nog schelvis aan boord is van vissersvaartuigen, die heden de visserijactiviteit beoefenen, dient daarom zonder verwijl de visserij op schelvis in deze gebieden stopgezet te worden teneinde de door de EG toegestane vangsten niet te overschrijden;

Overwegende dat het noodzakelijk is de continuïteit van de opdrachten als overheidsdienst te verzekeren met inachtneming van de verplichtingen die door de Europese en internationale regelgeving op het gebied van de zeevisserij werden opgelegd, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1. vissersvaartuig : een vaartuig vermeld in de « Officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen »; 2. i.c.e.s.-gebieden : de in de mededeling van de EG-Commissie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 24 december 1985 en 31 december 1985 bepaalde gebieden en sectoren.

Art. 2.Het nationale quotum van schelvis in het i.c.e.s.-gebied VIIa wordt geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op schelvis in de wateren van het i.c.e.s.-gebied VIIa is verboden voor alle vissersvaartuigen alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van schelvis gevangen in deze wateren, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en treedt buiten werking op 31 december 2003, om 24 uur.

Brussel, 12 maart 2003.

V. DUA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^