Ministerieel Besluit van 12 maart 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijving van projecten, bedoeld in artikel 13, lid 2, van het beslui

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201449
pub.
27/03/2018
prom.
12/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201449

WAALSE OVERHEIDSDIENST


12 MAART 2018. - Ministerieel besluit betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijving van projecten, bedoeld in artikel 13, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013377 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen


De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, artikel 18;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013377 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, artikel 13, lid 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 december 2017;

Gelet op het advies van de "Commission wallonne de la santé" (Waalse gezondheidscommissie), gegeven op 15 december 2017;

Gelet op advies nr. 62.837/4 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de noodzakelijkheid, voor de Waalse Regering, om te rekenen van 2018 een bouwplan op te stellen;

Overwegende dat de ziekenhuizen bijgevolg ertoe verzocht dienen te worden, hun inschrijvingsaanvragen voor bedoeld bouwplan in de vorm van investeringsprogramma's in te dienen;

Overwegende dat het verzoek daartoe gericht moet worden in de vorm van een ministerieel besluit, Besluit :

Artikel 1.Dit ministerieel besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2017 pub. 29/09/2017 numac 2017013377 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen sluiten tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen, worden de ziekenhuizen ertoe verzocht hun inschrijvingsaanvragen voor projecten in het eerste meerjaarlijks bouwplan in te dienen.

Die inschrijvingsaanvragen dienen te worden ingediend binnen de zestig dagen te rekenen van de dag van bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 12 maart 2018.

A. GREOLI


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^