Ministerieel Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 30 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

bron
federale overheidsdienst financien ministerie van landsverdediging
numac
2014007262
pub.
30/06/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers


Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, artikel 13, § 1 gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 4 van 18 april 1967;

Gelet op de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, artikel 1, § 2 gewijzigd bij de wet van 10 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 1954 tot regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut, artikel 10;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200310 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200311 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 06 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 14/12/2006 pub. 06/02/2007 numac 2007200309 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten houdende aanstelling van de revisor VAN IMPE, MERTENS & Associates bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers, artikel 2;

Gelet op de gemotiveerde beslissing betreffende een meerjarige opdracht (2014 - 2019) van diensten voor het verlenen van bedrijfsrevisorale diensten bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (opdracht volgens het bestek 14SS050), Besluiten :

Artikel 1.Eervol ontslag uit zijn mandaat van revisor bij het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers wordt verleend aan revisor VAN IMPE, MERTENS & Associates.

Art. 2.De globale revisoropdracht voor het boekjaar 2013 tot en met het boekjaar 2018 wordt toevertrouwd aan revisor BDO Bedrijfsrevisoren voor een jaarbedrag van 7.500,00 EUR, btw niet inbegrepen, zijnde twintig vacaties van een halve dag per jaar, gepresteerd bij het instituut voor een bedrag van 375,00 EUR elk, btw niet inbegrepen.

Deze bedragen zijn vast voor de duur van het contract en niet herzienbaar.

Brussel, 12 mei 2014.

De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^