Ministerieel Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 03 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de botanische benaming van tomaten

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2014031510
pub.
03/07/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de botanische benaming van tomaten


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, de artikelen 14 en 25, § 1, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke regeringen en de federale overheid op 18 december 2013, waarvan het verslag is goedgekeurd op 2 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2014;

Gelet op het advies 55.422/3 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van de uitvoeringsrichtlijn 2013/45/EU van de Commissie van 7 augustus 2013 tot wijziging van de Richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG van de Raad en van Richtlijn 2009/145/EG van de Commissie wat betreft de botanische benaming van tomaten.

Art. 2.In de tabellen in de bijlagen II, punt 3, a) en III, punt 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, als gewijzigd door de besluiten van de Regering van 21 juni 2007 en van 10 juni 2010, worden de woorden "Lycopersicon esculentum" vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 3.In de tabellen in de bijlagen 1 en 2 van het ministerieel besluit van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/2010 pub. 17/12/2010 numac 2010031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groen sluiten tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen, worden de woorden "Lycopersicon esculentum Mill." vervangen door de woorden "Solanum lycopersicum L.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2014.

Brussel, 12 mei 2014.

Mevr. C. FREMAULT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^