Ministerieel Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 11 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van het tweede projectuitvoeringsplan van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven

bron
vlaamse overheid
numac
2014035678
pub.
11/08/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


12 MEI 2014. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van het tweede projectuitvoeringsplan van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven


De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 47, gewijzigd bij de decreten van 19 juli 2002 en 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 34, § 3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1999 houdende de benoeming van de leden van de Commissie Spoorvervoer sluiten tot instelling van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 januari 2004 en 17 september 2007;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027262 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022641 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit inzake de analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders sluiten houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven;

Gelet op het tweede projectuitvoeringsplan zoals opgemaakt door het natuurinrichtingsprojectcomité;

Gelet op de bezwaren en opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek van 16 september 2013 tot 15 oktober 2013;

Gelet op het advies van de natuurinrichtingsprojectcommissie, gegeven op 6 november 2013;

Gelet op het tweede projectuitvoeringsplan zoals vastgesteld door het natuurinrichtingsprojectcomité op 7 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 maart 2014;

Overwegende dat het tweede projectuitvoeringsplan een uitwerking is van de maatregelen en modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven, zoals vastgesteld bij het voornoemde ministerieel besluit van 15 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004202692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004203068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027262 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 type ministerieel besluit prom. 15/07/2004 pub. 18/08/2004 numac 2004022641 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit inzake de analysemethode voor de bepaling van bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van diervoeders sluiten;

Overwegende dat overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het projectuitvoeringsplan moet getoetst worden aan de relevante bepalingen van dit decreet;

Overwegende dat de nota "Watertoets Natuurinrichtingsproject Dijlevallei - Projectuitvoeringsplan fase 2, vernatting komgrond Vijvers van Oud-Heverlee", die als bijlage 2 is gevoegd bij het voorliggend projectuitvoeringsplan, een beschrijving en beoordeling van de effecten op het watersysteem en een toetsing aan de relevante doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid bevat en waaruit blijkt dat het voorliggend plan verenigbaar is met het watersysteem en met de relevante doelstellingen en beginselen uit voornoemd decreet van 18 juli 2003, Besluit :

Artikel 1.Het tweede projectuitvoeringsplan van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 34, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Het projectuitvoeringsplan van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven is verenigbaar met het watersysteem en met de relevante doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Art. 2.Het vastgestelde projectuitvoeringsplan ligt tijdens de duur van de uitvoering van het natuurinrichtingsproject ter inzage op de administratieve zetel van het natuurinrichtingsprojectcomité, VLM Regio Oost, vestiging Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 74, 3000 Leuven.

Brussel, 12 mei 2014.

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^