Ministerieel Besluit van 12 november 1998
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998036429
pub.
14/01/1999
prom.
12/11/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 12, § 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren


De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 56 tot en met 58;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren, inzonderheid op artikel 12, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, zoals nadien gewijzigd, Besluit :

Artikel 1.Elk sociaal verhuurkantoor dat een subsidie ontvangt op grond van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1997 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren moet een boekhouding voeren volgens het als bijlage van dit besluit opgenomen rekeningstelsel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Brussel, 12 november 1998.

L. PEETERS

Rekeningstelsel Sociaal Verhuurkantoren Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 november 1998 betreffende de door de sociale verhuurkantoren te voeren boekhouding.

Brussel, 12 november 1998 De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting L. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^