Ministerieel Besluit van 12 november 2014
gepubliceerd op 07 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009

bron
vlaamse overheid
numac
2014036939
pub.
07/01/2015
prom.
12/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


12 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van drie rode lijsten ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009


De Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 51, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, of het soortenbesluit, artikel 5, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2014;

Gelet op het advies van de Mina-raad, gegeven op 11 september 2014;

Gelet op advies 56.671/1 van de Raad van State, gegeven op 14 oktober 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een rapport heeft uitgebracht met kenmerk INBO.R.2014.1828211, getiteld `De IUCN Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen', waarin op een grondig onderbouwde wijze een Rode Lijst voor zoogdieren wordt opgemaakt;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een publicatie heeft uitgebracht in Insect Conservation and Diversity getiteld `Testing the applicability of regional IUCN Red List criteria to ladybirds (Coleoptera, Coccinellidae) in Flanders (north Belgium) : opportunities for conservation', waarin op een grondig onderbouwde wijze een Rode Lijst voor lieveheersbeestjes wordt opgemaakt;

Overwegende dat het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een publicatie heeft uitgebracht in Bulletin de la Société royale belge d'Entomologie / Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie, 149 (2013) : 57-63, getiteld `Updated Red List of the water bugs of Flanders (Belgium) (Hemiptera : Gerromorpha & Nepomorpha)', waarin op een grondig onderbouwde wijze een Rode Lijst voor waterwantsen wordt opgemaakt;

Overwegende dat de rode lijsten in kwestie tot stand gekomen zijn conform de criteria die daarvoor zijn opgesteld door de IUCN, de `International Union for Conservation of Nature', de wereldautoriteit die zowel de criteria voor het opstellen van rode lijsten als voor het opstellen van lijsten van verschillende taxonomische groepen bepaalt, zowel op wereld- als op regionale schaal;

Overwegende dat de terminologie van de klassen van rode lijsten, vermeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, niet volledig overeenstemt met de meest recente terminologie van de klassen zoals die wordt voorgestaan door de hierboven vermelde IUCN. Om dubbelzinnigheid te vermijden is het raadzaam om voor elke soort de classificatie volgens elk van beide terminologieën te vermelden, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 5 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 worden de volgende rode lijsten vastgesteld : 1° een Rode Lijst voor de inheemse zoogdieren, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;2° een Rode Lijst voor de inheemse lieveheersbeestjes, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;3° een Rode Lijst voor de inheemse waterwantsen, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. In elk van de drie rode lijsten, vermeld in het eerste lid, wordt voor de duidelijkheid voor elke soort zowel melding gemaakt van de Rode-Lijstclassificatie, vermeld in artikel 5 van het Soortenbesluit, als van de classificatie volgens de regels die bepaald zijn door de `International Union for Conservation of Nature'.

Art. 2.De criteria op basis waarvan de rode lijsten, vermeld in artikel 1, zijn opgemaakt, zijn opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 12 november 2014.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^