Ministerieel Besluit van 12 november 2020
gepubliceerd op 16 november 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de inhoud en de modaliteiten van het **** voor **** en **** brandweermannen, mannelijk en vrouwelijk, voor de **** **** Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

bron
gewestelijke overheidsdienst brussel
numac
2020031630
pub.
16/11/2020
prom.
12/11/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2020-11-16 **** : 2020031630

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST ****


12 NOVEMBER 2020. - **** besluit tot vaststelling van de inhoud en de modaliteiten van het **** voor **** en **** brandweermannen, mannelijk en vrouwelijk, voor de **** **** **** voor **** en **** Medische Hulp


De **** belast met **** en **** Medische ****, Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de **** **** **** voor **** en **** Medische ****, artikel 8, lid 2;

Gelet op het besluit van de **** Hoofdstedelijke **** van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de **** van het operationeel personeel van de ****, artikelen 13 ****.****.****. 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenant voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor sluiten tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het **** voor **** en **** brandweermannen en **** (officieren) voor de **** Hoofdstedelijke **** voor **** en **** Medische ****;

Gelet op de protocollen ****. 2020/8 en 2020/8**** van het **** **** **** van 19 juni 2020;

Gelet op de gelijke kansen test ****. 13 juli 2020;

Gelet op de adviezen ****. 67.195/2 en 67.748/2/**** van de **** van **** gegeven op 27 april 2020 en 19 augustus 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de **** van ****;

Overwegende het advies van de **** van ****, gegeven op 9 september 2020;

Overwegende het rapport aan de **** ****. 5 maart 2020 betreffende de motivering die de verschillen in de protocollen voor fysieke tests tussen mannen en vrouwen rechtvaardigt, Besluit :

Artikel 1.De selectieprocedure voor **** en **** brandweermannen/-vrouwen (hierna: "brandweermannen/-vrouwen") voor de **** **** **** voor **** en **** Medische **** (****) wordt door ****, in samenwerking met **** **** Ambt, georganiseerd. **** **** is belast met de praktische organisatie van de **** en de fysieke proeven.

Art. 2.**** beschrijving van de aan de brandweerman/-vrouw toevertrouwde functies is opgenomen in bijlage **** bij onderhavig besluit.

Art. 3.**** voorwaarden van medische geschiktheid, zoals bepaald in bijlage ****, zullen worden gecontroleerd wanneer de geslaagde kandidaten/**** van het **** tot de stage worden toegelaten.

Art. 4.**** **** van brandweermannen/-vrouwen omvat een verplichte **** en 4 **** proeven georganiseerd in deze volgorde: • Een specifieke test op computer: technische ****; • **** computergestuurde ****; • **** testen • Een interview (met schriftelijke voorbereiding) en een **** (****12)

Art. 5.**** **** begint met een ****. De aanwezigheid van de kandidaten/**** is verplicht. **** kandidaten/**** die aanwezig zijn op de ****, mogen aan het tweede gedeelte van het **** deelnemen.

Een kandidaat die om een gegronde reden afwezig is tijdens de **** en die dit kan bewijzen, moet zich uiterlijk 24 uur na de gemiste sessie melden bij de organisator.

De organisator van de proeven behoudt zich het recht voor om extra **** toe te voegen indien hij dit nodig acht.

Art. 6.**** eerste deel bestaat uit een proef op de computer, georganiseerd door ****, in samenwerking met **** **** Ambt, die handelt over: • het technisch ****; **** beschouwd als zijnde geslaagd, de kandidaten/**** die ten minste 50 % behalen van de punten toegekend aan deze proef.

De 900 best geklasseerde **** kandidaten/**** voor de proef worden toegelaten om deel te nemen aan het tweede deel van de selectieprocedure.

De 450 best geklasseerde **** kandidaten/**** voor proef worden toegelaten om deel te nemen aan het tweede deel van de selectieprocedure. **** meerdere kandidaten/**** hetzelfde resultaat hebben behaald voor de laatste plaats, wordt het maximum aantal kandidaten/**** aangepast en verhoogd in hun voordeel.

Art. 7.**** tweede test deel bestaat uit een ****, georganiseerd door ****, in samenwerking met **** **** ****, die zal bestaan uit een **** over • de kennis van de **** instellingen; • de kennis van de ****; • de technologie (constructie, elektriciteit,...); • de kennis van de topografie van het **** **** Gewest (grote assen, belangrijke sites, openbare voorzieningen,...); • beheersing wiskunde (rekenkundige en **** formules, ****,...) **** beschouwd als zijnde geslaagd, de kandidaten/**** die ten minste 60 % behalen van de punten toegekend aan deze proef.

De 450 best geklasseerde **** kandidaten/**** voor de **** worden toegelaten om deel te nemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De 225 best geklasseerde **** kandidaten/**** voor de **** worden toegelaten om deel te nemen aan het vervolg van de selectieprocedure. **** meerdere kandidaten/**** hetzelfde resultaat hebben behaald voor de laatste plaats, wordt het maximum aantal kandidaten/**** aangepast en verhoogd in hun voordeel.

Art. 8.**** derde deel van de selectieprocedure bestaat uit fysieke testen. Het protocol van deze testen evenals de **** zijn vermeld in bijlage **** van dit besluit.

Art. 9.**** te mogen deelnemen aan de fysieke proeven, dienen de kandidaten/**** een medisch attest voor te leggen conform het model, opgenomen in bijlage **** van huidig besluit, dat ten vroegste een maand voor het begin van de proeven is opgesteld, en dat hun geschiktheid aantoont om de oefeningen te verrichten.

Art. 10.**** eerste sessie van de fysieke proeven bestaat uit een **** van 1609 meter (**** test). **** tweede sessie zal bestaan uit ****. **** derde sessie zal bestaan uit een motorisch ****. **** vierde sessie zal bestaan uit een **** in een besloten ruimte.

De fysieke proeven worden gequoteerd op 50 punten volgens volgende weging: • **** 1609 meter: 20 punten; • ****: 10 punten ; • **** ****: 20 punten; • **** in een besloten ruimte: niet gequoteerd. **** kandidaten/**** die niet minstens 50 % van de punten behalen na afloop van een sessie worden van het examen uitgesloten en mogen zich niet aanmelden voor de volgende sessie. **** kandidaten/**** moeten ten minste 60 % van de punten toegekend aan het geheel van de drie gequoteerde fysieke proeven behalen. **** **** in een besloten ruimte wordt niet gequoteerd, het is een **** en telt niet mee in het klassement van de kandidaat/****.

Art. 11.De 150 best geklasseerde **** kandidaten/**** voor de fysieke proeven worden toegelaten om deel te nemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De 75 best geklasseerde **** kandidaten/**** voor de fysieke proeven worden toegelaten om deel te nemen aan het vervolg van de selectieprocedure. **** meerdere kandidaten/**** hetzelfde resultaat hebben behaald voor de laatste plaats, wordt het maximum aantal kandidaten/**** aangepast en verhoogd in hun voordeel.

Art. 12.**** vierde deel bestaat uit een interview met schriftelijke voorbereiding, georganiseerd door ****, in samenwerking met **** **** Ambt. **** de hand van dit interview wordt geëvalueerd of de **** van de kandidaat/**** stroken met de vereisten van de betrekking. **** **** (****12) zal dienen als basis voor dit interview.

Om organisatorische redenen, zullen de **** (****12) en de schriftelijke voorbereiding georganiseerd worden tijdens een sessie voorafgaand aan het interview.

De kandidaat/**** zal ook worden ondervraagd over zijn/haar motivatie, interesse en affiniteiten met het domein (**** civiele veiligheid; publieke gezondheid; juridische organisatie en ****). **** te slagen voor deze proef, moet de kandidaat/**** ten minste 60 % van de punten behalen op het geheel van de proef.

Art. 13.**** eindklassement van de laureaten/**** zal opgesteld worden op basis van de som van de verkregen resultaten op de volgende proeven: - **** computergestuurde **** - **** testen - Het interview (met schriftelijke voorbereiding) Bij gelijkheid van punten zal voorrang gegeven worden aan de kandidaat/**** met de meeste punten voor de fysieke proeven en, bijkomend, voor de computergestuurde ****.

Bij gelijkheid van punten, wordt het klassement in willekeurige volgorde opgesteld.

Art. 14.**** ministerieel besluit van 2 maart 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenant voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor sluiten tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het **** voor **** en **** brandweermannen en **** (officieren) voor de **** Hoofdstedelijke **** voor **** en **** Medische **** wordt opgeheven. ****, 12 november 2020.

De **** van het **** **** **** belast met **** en **** Medische ****, S. **** De **** van de **** Hoofdstedelijke ****, belast met Financiën, ****, **** Ambt, de **** van **** en van het **** van ****

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^