Ministerieel Besluit van 12 oktober 2007
gepubliceerd op 24 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203206
pub.
24/10/2007
prom.
12/10/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2007. - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst


De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 21 december 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen, inzonderheid op artikel 2, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke regeringen en de federale overheid van 20 mei 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de bijlagen bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 onverwijld gewijzigd moeten worden om ze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen aangebracht bij de Richtlijnen 2007/48/EG en 2007/49/EG, waarvan de omzettingstermijn vastgelegd is op 31 oktober 2007, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit zet Richtlijn 2007/48/EG van de Commissie van 26 juli 2007 om tot wijziging van Richtlijn 2003/90/EG van 16 december 2005 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich tenminste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, evenals Richtlijn 2007/49/EG van de Commissie van 26 juli 2007 tot wijziging van Richtlijn 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van groentegewassen zich tenminste moet uitstrekken en de minimumeisen voor dat onderzoek.

Art. 2.Bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.

Art. 3.Bijlage II bij voornoemd besluit wordt vervangen door bijlage II bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit is niet van toepassing op de onderzoeken opgestart vóór 1 november 2007.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2007.

Namen, 12 oktober 2007.

B. LUTGEN

BIJLAGE I Lijst van de rassen die conform moeten zijn aan de onderzoeksprotocollen van de C.P.V.O. Landbouwgewassen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Groentengewassen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De tekst van deze protocollen is te vinden op de website van het CBP (www.cpvo.europa.eu).

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst.

Namen, 12 oktober 2007.

B. LUTGEN

BIJLAGE II Lijst van de rassen die conform moeten zijn aan de onderzoeksprotocollen van het C.P.V.O. Landbouwgewassen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Groentengewassen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De tekst van deze richtsnoeren is te vinden op de website van de U.P.O.V. (www.upov.int).

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 12 oktober 2007 tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst.

Namen, 12 oktober 2007.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^