Ministerieel Besluit van 12 oktober 2015
gepubliceerd op 04 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van **** beoogd in artikel 50 &****; 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van ****

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022381
pub.
04/11/2015
prom.
12/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-11-04 **** : 2015022381

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


12 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van **** beoogd in artikel 50 § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


De Minister van Zelfstandigen en De Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 42, § 1, eerste lid, vervangen door de wet van 8 juli 2011 en § 4, eerste lid, vervangen door de wet van 25 april 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 50, § 2, 2°, vervangen door het koninklijk besluit van 7 mei 2008 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 september 2011 en 12 oktober 2015;

Overwegende op het advies van het **** **** voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 25 juni 2015;

Gelet op advies 58.125/4 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluiten : Enig artikel. **** **** beoogd in artikel 50, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt vastgesteld overeenkomstig het als bijlage bij dit besluit gevoegde model. ****, 12 oktober 2015. ****. **** ****. ****

BIJLAGE Model van **** beoogd in artikel 50, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen,

Gegevens over het sociaal verzekeringsfonds

Naam

Adres

****

Referentie van het attest


**** Artikel 50, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De ondergetekende verklaart dat :

Naam


Voornaam


****.****/****. Bis


Adres


Aangesloten is bij


In de hoedanigheid van


De betrokkene verbindt zich ertoe, indien hij of zij zijn of haar activiteiten niet begint of een einde stelt aan zijn of haar activiteiten, binnen de 15 dagen alle wijzigingen of stopzetting van de activiteiten aan zijn of haar sociaal verzekeringsfonds mee te delen.

Gedaan te


Datum


Stempel van het sociaal verzekeringsfonds

Naam en voornaam van de verantwoordelijke van het sociaal verzekeringsfonds

Handtekening


Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 12 oktober 2015.

De Minister van Zelfstandigen, ****. **** De Staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie, ****. ****


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^