Ministerieel Besluit van 13 april 2001
gepubliceerd op 24 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Grotte des Nains »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027288
pub.
24/05/2001
prom.
13/04/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2001. - Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Grotte des Nains »


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, inzonderheid op de artikelen 6, 9, 11, 33 en 52, gewijzigd bij de decreten van 11 april 1984, 16 juli 1985 en 7 september 1989;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » (Waalse Hoge Raad voor het Natuurbehoud), gegeven op 21 november 2000;

Gelet op het advies van de bestendige deputatie van de Provincieraad van Luik, gegeven op 8 maart 2001, Besluit :

Artikel 1.Opgericht worden als domaniaal natuurreservaat de innemingen van de ondergrond afgebakend door de gangen, putten en verschillende zalen van de site « Grotte des Nains » waarvan de toegang gelegen is op het perceel gekadastreerd als volgt : gemeente Malmedy Géromont, 3e afdeling, sectie C, nr. 461g, die aan het Waalse Gewest toebehoort en op de bijgevoegde kaart staat vermeld.

Maken ook deel uit van het domaniale natuurreservaat de grondinnemingen van de schachten en eigenlijke toegangen, die aan de grond afgebakend zijn door de kruin van de taluds of door de uitgegraven aarde plus een kroonvormige zone van vier meter.

Art. 2.Overeenkomstig het ministerieel besluit van 23 oktober 1975 houdende reglementering van de bewaking, de politie en het verkeer in de staatsnatuurreservaten, buiten de wegen die voor het openbaar verkeer openstaan, inzonderheid op artikel 2, worden de toegangen, gangen en zalen van het staatsnatuurreservaat « Grotte des Nains » gerangschikt als zone D.

Art. 3.De toegang tot de site wordt alleen toegelaten om te zorgen voor het beheer en het wetenschappelijk toezicht en om onderzoek te doen, met de toestemming van de houtvester van Malmedy, na advies van de Adviescommissie voor het beheer van de natuurreservaten van de Hoge Venen.

Namen, 13 april 2001.

J. HAPPART Het plan ligt ter inzage bij de « Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts », avenue Prince de Liège 15, te 5100 Jambes.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^