Ministerieel Besluit van 13 april 2007
gepubliceerd op 27 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022563
pub.
27/04/2007
prom.
13/04/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werkneme type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns sluiten tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst voor de zeevissers zijn verbonden


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, § 1, 3°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 25, vervangen bij het koninklijk besluit van 12 maart 2003 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werkneme type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns sluiten tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst voor de zeevissers zijn verbonden, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de adviesaanvraag gericht aan de Nationale Arbeidsraad op 9 januari 2007;

Gelet op het advies uitgebracht op 30 maart 2007 door de Nationale Arbeidsraad;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43nonies gesloten op 30 maart 2007 in de schoot van de Nationale Arbeidsraad houdende verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vanaf 1 april 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 22 maart 2007;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de verhoging van het bedrag van de forfaitaire lonen in de sociale zekerheid wordt uitgevoerd zodat de werknemers zonder onderbreking kunnen genieten van sociale rechten;

Dat het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen waarop de verhoging van de forfaitaire lonen van het huidige besluit gebaseerd is, wordt aangepast op 1 april 2007;

Dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen gebeurt op basis van kwartaalgegevens, waaronder in het bijzonder de forfaitaire lonen beoogd in het huidige besluit, en dat het bijgevolg past dat dit besluit ten laatste in werking treedt de eerste dag van het volgende kwartaal, ofwel 1 april 2007;

Gelet op het advies nr. 42.714/1 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Overwegende dat de Raad van State in zijn voornoemd advies vaststelt dat het besluit een verschil in behandeling tot gevolg heeft tussen de handarbeiders, al naar gelang de leeftijd van de betrokken arbeiders en dat de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie het bestaan van objectieve en in redelijkheid aanvaardbare motieven ter verantwoording van dit verschil in behandeling vereisen;

Dat het besluit de alignering van de forfaitaire daglonen op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen beoogt; dat de collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van dit gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen rekening houdt met de leeftijd van de werknemers; dat de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de schoot van het paritair comité voor het hotelbedrijf de lonen van de werknemers van minder dan 18 jaar bepaalt op een percentage van het loon van de werknemers van 18 jaar en ouder; dat het besluit die toestand in aanmerking moet nemen;

Overwegende dat in zijn voornoemd advies de Raad van State vaststelt dat het besluit tot 1 april 2007 terugwerkt en dat de terugwerkende kracht enkel onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar is;

Dat het advies van de Nationale Arbeidsraad alsook de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43nonies dateren van 30 maart 2007; dat in zijn advies de Nationale Arbeidsraad zijn akkoord betuigt ten aanzien van de beperking van het gebruik van de forfaitaire daglonen tot het paritair comité voor het hotelbedrijf; dat de terugwerkende kracht theoretisch is in de mate dat de forfaitaire daglonen moeten bekend zijn op het moment van de berekening van de lonen met betrekking tot de maand april, dit wil zeggen tegen einde april 2007; dat het besluit vóór de berekening van deze lonen zal verschijnen en dus geen terugwerkende kracht zal hebben; dat het onmogelijk was het besluit te treffen vóór het voltooien van de raadplegingsprocedure voorzien in de wetgeving met betrekking tot de sociale zekerheid, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werkneme type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns sluiten tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werknemers die door een arbeidsovereenkomst voor de zeevissers zijn verbonden, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 april 2007, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.§ 1. De forfaitaire daglonen, die in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid van de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, en van hun werkgevers die ressorteren onder het Paritair comité voor het hotelbedrijf, worden vastgesteld als volgt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. Wat de werknemers betreft vanaf de leeftijd van 15 jaar en die niet de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, worden de bijdragen berekend op de basisforfaits bedoeld in § 1 van dit artikel, behalve wanneer deze forfaitaire bedragen lager zijn dan een percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen dat van toepassing is op 21 jaar; in dit laatste geval worden de bijdragen berekend op dit laatste bedrag.

Het percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van het voorgaande lid bedraagt : 1° 70 % wanneer de leeftijd van de werknemer 15 jaar is;2° 80 % wanneer de leeftijd van de werknemer 16 jaar is;3° 90 % wanneer de leeftijd van de werknemer 17 jaar is. § 3. Voor de toepassing van dit artikel, is de leeftijd die in aanmerking wordt genomen de leeftijd die de werknemer bereikt heeft op de laatste dag van het kwartaal in de loop waarvan hij is aangegeven. § 4. In afwijking van de bepalingen van de §§ 1 en 2 van dit besluit, zijn de forfaitaire daglonen : 1° In de bars, voor wat betreft de Hulp-barman/Hulp-barmeid : euro 61,14 wanneer de werknemer een leeftijd heeft tussen 18 jaar en 20 jaar niet inbegrepen en euro 56,26 wanneer hij/zij jonger is dan 18 jaar;2° In de hotels, voor wat betreft de functie van Kamerjongen/Kamermeisje : euro 58,88 wanneer de werknemer de leeftijd van 19 jaar niet heeft bereikt. § 5. In deze forfaitaire lonen is het percentage, bepaald bij artikel 19, § 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders niet inbegrepen. »

Art. 2.Artikel 1, eerste lid, B, van hetzelfde ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2002022007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werkneme type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns sluiten wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2007.

Brussel, 13 april 2007.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^