Ministerieel Besluit van 13 december 2016
gepubliceerd op 01 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 06, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201165
pub.
01/03/2017
prom.
13/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201165

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 06, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 november 2016;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.05 van programma 06 van organisatieafdeling 18 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 51.04 van programma 06 van organisatie 18, naar basisallocatie 45.06 van programma 31 van organisatieafdeling 18 en naar basisallocaties 01.09, 01.10 en 01.11 van programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het tekort aan kredieten op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1 500 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 14 700 duizend EUR overgedragen tussen programma's 02, 06, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02, 06, 15, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet


VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 18 51.14.02

0

3 000

/

- 1 400

0

1 600

OA 18 51.15.02

0

1 200

/

- 700

0

500

OA 18 51.04.06

89 956

60 360

/

+ 5 000

89 956

65 360

OA 18 51.05.06

3 200

3 000

+ 1 500

/

4 700

3 000

OA 18 31.01.15

11 125

11 125

/

- 5 000

11 125

6 125

OA 18 01.12.31

0

524

/

- 300

0

224

OA 18 45.04.31

0

915

/

- 600

0

315

OA 18 45.06.31

0

0

/

+ 3 000

0

3 000

OA 18 45.08.31

0

200

/

- 200

0

0

OA 18 01.03.32

20 333

7 081

- 1 500

/

18 833

7 081

OA 18 01.05.32

2 000

2 000

/

- 1 500

2 000

500

OA 18 01.07.32

0

14 862

/

- 5 000

0

9 862

OA 18 01.09.32

0

3 417

/

+ 1 000

0

4 417

OA 18 01.10.32

0

1 363

/

+ 1 000

0

2 363

OA 18 01.11.32.

34 000

33 500

/

+ 4 700

34 000

38 200


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2016.

J-C. MARCOURT C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^