Ministerieel Besluit van 13 december 2016
gepubliceerd op 01 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201166
pub.
01/03/2017
prom.
13/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201166

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2016;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.04, programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om het tekort aan kredieten op de begeleidingsopdracht « nieuwe wijken » op te vullen;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 41.03, programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om het uitstaand bedrag op de « CPDT » subsidies gedeeltelijk af te lossen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 43.04, programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 om het tekort aan kredieten op te vullen;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.03, programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om SAR-subsidies uit te voeren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 150 duizend EUR overgedragen binnen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 en vereffeningskredieten ten belope van 50 duizend EUR overgedragen binnen programma 02 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet Na eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet


VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 16 12.02.02.

699

873

- 50

- 50

649

823

OA 16 12.04.02.

823

359

+ 50

/

873

359

OA 16 41.03.02.

2 350

2 850

/

+ 50

2 350

2 900

OA 16 43.01.02.

651

1 023

- 100

/

551

1 023

OA 16 43.04.02.

705

705

+ 2

/

707

705

OA 16 63.03.03.

1 139

2 699

+ 98

/

1 237

2 699


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2016.

C. DI ANTONIO C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^