Ministerieel Besluit van 13 december 2016
gepubliceerd op 01 maart 2017
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05, 06 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017201167
pub.
01/03/2017
prom.
13/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201167

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05, 06 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016.

De Minister van Economie, Industrie, Innovatie en Digitale Technologieën, De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/12/2015 pub. 25/01/2016 numac 2016027009 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het decreet van 20 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/07/2016 pub. 25/08/2016 numac 2016027261 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 en 24 november 2016;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 31.04 van programma 05, naar basisallocatie 31.28 van programma 06 en naar basisallocatie 01.11 van programma 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, om beleidsvormen te financieren met betrekking tot Competitiviteispolen in het kader van het Marshall-Plan, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.000 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 220 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 33 naar programma 05 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 23 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 17 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 33 naar programma 06 van organisatieafdeling 18.

Er worden vastleggingskredieten ten belope van 2.167 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 3.321 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 33 naar programma 32 van organisatieafdeling 18.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 05, 06 en 32 van organisatieafdeling 18 en van programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet En overdrachtsbesluiten

Overdracht

Aangepast krediet


VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA 33 01.01.02.

4.190

3.558

- 4.190

- 3.558

0

0

OA 18 31.04.05.

1.810

3.186

+ 2.000

+ 220

3.810

3.406

OA 18 31.28.06.

150

135

+ 23

+ 17

173

152

OA 18 01.11.32

34.000

38.200

+ 2.167

+ 3.321

36.167

41.521


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 december 2016.

J.-Cl. MARCOURT C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^