Ministerieel Besluit van 13 februari 2001
gepubliceerd op 03 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand

bron
ministerie van justitie
numac
2001009097
pub.
03/03/2001
prom.
13/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 508/2, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor de juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor juridische bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van de commissies voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/2, §3, tweede lid, en 508/4, van het Gerechtelijk Wetboek, Besluit :

Artikel 1.Erkenning wordt verleend aan de volgende organisaties : 1. « Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes - Hainaut », waarvan de zetel gevestigd is te Bergen;2. Centrum Algemeen Welzijnswerk De Kempen, waarvan de zetel gevestigd is te Herentals;3. « Choisir - Huy, Planning et Famille », waarvan de zetel gevestigd is te Hoei;4. « Espace Social Télé-Service », waarvan de zetel gevestigd is te Brussel;5. Huurdersbond Waasland, waarvan de zetel gevestigd is te Sint-Niklaas;6. « Infor Famille Brabant Wallon Centre de Planning et de Consultation familiale et Conjugale », waarvan de zetel gevestigd is te Waver;7. Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging, waarvan de zetel gevestigd is te Brussel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 februari 2001.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^