Ministerieel Besluit van 13 februari 2002
gepubliceerd op 19 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011071
pub.
19/03/2002
prom.
13/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985, de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 2 januari 2001, inzonderheid op de artikelen 1 en 16;

Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 107 tot 122;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 1993 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap wordt voorgeschreven, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 februari 1995, 4 maart 1998 en 7 februari 2002;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 12 december 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hoogdringendheid gemotiveerd is doordat de Verordening (EG) nr. 1901/2000 van 7 september 2000 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmodaliteiten van Verordening (EEG) nr. 3330/91 betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen Lidstaten vereist dat de informatie betreffende de drempels gepubliceerd wordt voor 31 oktober van het jaar voorafgaand aan de toepassing van deze drempels, Besluit :

Artikel 1.De formulieren MA-1, 2 waarvan sprake in artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap wordt voorgeschreven, stemmen overeen met de bij dit besluit gevoegde modellen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 februari 2002.

Ch. PICQUE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 februari 2002 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap.

De Minister van Economie, Ch. PICQUE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 februari 2002 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere Lidstaten van de Europese Gemeenschap.

De Minister van Economie, Ch. PICQUE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Geschen um dem Ministerialerlass vom 13. Februar 2002 zur Festlegung der monatlichen Statistikbogen über den Warenaustausch zwischen Belgien und den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft beigefügt zu werden.

Der Wirtschaftsminister, Ch. PICQUE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Geschen um dem Ministerialerlass vom 13. Februar 2002 zur Festlegung der monatlichen Statistikbogen über den Warenaustausch zwischen Belgien und den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft beigefügt zu werden.

Der Wirtschaftsminister, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^