Ministerieel Besluit van 13 februari 2003
gepubliceerd op 19 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varken

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022158
pub.
19/02/2003
prom.
13/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 20 april 1982, 31 januari 1990, 22 mei 1990, 14 juli 1995 en 13 oktober 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 betreffende de identificatie van varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1995 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van artikel 9bis van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 januari 2003;

Gelet op richtlijn 2001/89/EG van de Raad van 23 oktober 2001 betreffende maatregelen van de Gemeenschap ter bestrijding van klassieke varkenspest;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de epidemiologische situatie het versoepelen mogelijk maakt van het verzamelverbod voor varkens, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 13 november 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2002 pub. 14/11/2002 numac 2002022943 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen sluiten, houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest bij everzwijnen en ter bescherming van de varkensstapel tegen de insleep van klassieke varkenspest door everzwijnen, wordt een zeventiende punt ingevoegd : « - tijdelijke verzamelplaats : door het FAVV geregistreerde verzamelplaats, voor het tijdelijk verzamelen van fokvarkens met het oog op het verkopen, tentoonstellen of houden van prijskampen van fokvarkens; »

Art. 2.Artikel 4, punt 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door : « 1. Het verzamelen van varkens is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op : - het verzamelen van slachtvarkens; - het samenbrengen van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig, wanneer dit gebeurt voor rechtstreeks vervoer naar eenzelfde bestemming; - het verzamelen van fokvarkens, niet afkomstig van een varkensbeslag uit de provincies Luik en Luxemburg of de gemeente Voeren, op een tijdelijke verzamelplaats, volgens de instructies van het FAVV. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 februari 2003.

Brussel, 13 februari 2003.

J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^