Ministerieel Besluit van 13 februari 2003
gepubliceerd op 15 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027210
pub.
15/04/2003
prom.
13/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2003. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer


De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het bosbeheer, inzonderheid op de artikelen 8 en 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1993 houdende regeling van het kledingsfonds van het bospersoneel van het Ministerie van het Waalse Gewest;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 1993 houdende de cataloog van het kledingsfonds van het bospersoneel van het Ministerie van het Waalse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 27 april 2001;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité nr. IV, gegeven op 5 mei 2000;

Gelet op het advies 33.011/2 en 33.012/2 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2002, Besluiten :

Artikel 1.Het bureau dat het kledingsfonds beheert, hierna "het bureau" genoemd, waarvan sprake in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het bosbeheer, verricht, ten laste van de begroting van het Waalse Gewest, alle handelingen verbonden met de regelmatige levering van een uniform aan de personeelsleden die er één moeten dragen. Het voert de individuele boekhouding van de geleverde zaken.

Onder "personeelsleden die een uniform moeten dragen" verstaat men de personen die bedoeld zijn in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer.

Art. 2.Het bureau centraliseert de bestellingen die door het personeel geplaatst zijn door bemiddeling van de houtvesters.

Art. 3.De bestellingen voor het lopende jaar worden één keer per jaar in januari geplaatst.

Een bestelling van insignes mag worden geplaatst vanaf de bevordering naar een hoger niveau van een personeelslid dat een uniform moet dragen.

Vanaf de ontvangst van het besluit waarbij hij vast benoemd wordt, krijgt het bovenbedoelde nieuwe personeelslid een gala-uniform en een dienstkleding die onderstaande elementen bevatten : Gala-uniform : 1° een jekker;2° een broek;3° een wit hemd met lange mouwen;4° een zwarte das;5° een pet;6° een paar zwarte molières. Dienstkleding : 1° een jas dienstkleding;2° twee broeken, stof naar keuze;3° een paar schoenen, naar keuze;4° een paar laarzen, naar keuze;5° een Noorse vest met mouwen, ABL-type;6° een hoed met gepaste toebehoren;7° drie groene hemden, naar keuze;8° een groene das;9° twee paren mechanisch geborduurde lusjes. Het vrouwelijk personeel krijgt specifieke zaken.

Art. 4.De personeelsleden die een uniform moeten dragen, maken gebruik van bestelbonnen. Elke bestelling wordt opgesteld in twee exemplaren, waarvan één wordt bewaard voor de verificatie van de bestelling.

De bestelbonnen vermelden alle kledingstukken en stukken die het bureau kan leveren.

Een voorraad van bestelbonnen wordt gestuurd aan de houtvesters die deze ter beschikking stellen van voornoemde personeelsleden.

Art. 5.Het aantal bestelde artikelen en de metingen daarvan worden in cijfers aangegeven. De bestelling van artikelen waarvoor de nodige metingen niet zijn vermeld, wordt niet uitgevoerd.

De metingen worden vermeld op het formulier in het gepaste vakje. In het tegenovergestelde geval, wordt een bladzijde gevoegd bij het bon.

De artikelen die klaarblijkelijk niet bestemd zijn voor het gebruik van personeelsleden die een uniform moeten dragen, worden niet verdeeld.

Art. 6.Elke bestelling die het krediet overschrijdt van het personeelslid dat een uniform moet dragen, wordt van ambtswege verminderd door het bureau.

Art. 7.Het bureau stuurt door bemiddeling van de houtvesters een bevestiging van de bestelling aan elk personeelslid dat een uniform moet dragen.

Art. 8.Het personeelslid dat een uniform moet dragen, verifieert zeer zorgvuldig of de bevestiging conform is met zijn bestelling. Binnen tien dagen kan hij de bevestiging, samen met zijn opmerkingen wegens niet-conformiteit met de bestelling of wegens wijziging, terugsturen aan het bureau dat hem een nieuwe bevestiging bezorgt.

Bij afwezigheid neemt hij maatregelen om de bevestiging van de bestelling te laten verifiëren door een persoon die hij aanwijst.

Art. 9.Na het verstrijken van een termijn van tien dagen, wordt de bestelling, zoals bevestigd, definitief.

Art. 10.De personeelsleden die een uniform moeten dragen, bewaren bovenbedoelde bevestiging met het oog op de ontvangst van hun bestelling en de verificatie van hun individuele rekening.

Art. 11.De houtvester is verantwoordelijk voor de verdeling en het behoud van de artikelen die hij in bewaring houdt.

De artikelen worden geleverd aan de houtvesters door de leveranciers, de fabrikanten of het bureau.

Ze worden in ontvangst genomen en gecontroleerd door de houtvester.

Een verzendingsnota wordt samen met de leveringen gestuurd. Die geeft een gedetailleerde beschrijving van de inhoud.

Indien de verpakking beschadigd wordt, wordt een inventaris ter plaatse opgemaakt bij aanwezigheid van de vervoerder.

Art. 12.Een afschrift van de voor ontvangst geviseerde verzendingsnota wordt onmiddellijk gestuurd aan het bureau en een afschrift daarvan wordt in de houtvesterij bewaard.

De eventuele manco's of overschotten worden vermeld in een aangifte die gevoegd wordt bij het afschrift van de aan het bureau teruggestuurde verzendingsnota.

Overtollige of beschadigde artikelen worden aan het bureau teruggestuurd.

Art. 13.De houtvester verdeelt de ontvangen artikelen alsook de door het bureau bezorgde verdelingsstaat aan de in dienst zijnde personeelsleden die een uniform moeten dragen.

Indien de levering conform is met de bevestiging van de bestelling, aanvaardt bovenbedoeld personeelslid de levering en ondertekent hij de verdelingsstaat voor ontvangst.

Bij gebreken of niet-conformiteit met voornoemde bevestiging, wordt het artikel teruggestuurd aan het bureau.

De inventaris van de teruggestuurde artikelen en de redenen van die terugzending worden vermeld op de verdelingsstaat.

Bovenvermelde personeelsleden bewaren een afschrift van de verdelingsstaat voor de verificatie van hun rekening.

Art. 14.Wanneer het personeelslid dat een uniform moet dragen, de geleverde stukken niet in bezit neemt na ontvangst van een herinneringsbrief, zijn die beschikbaar in de houtvesterij tijdens twee maanden vanaf de herinnering en worden ze, na het verstrijken van de termijn, teruggestuurd aan het bureau. Behoudens gegronde belemmering, zijn ze voor zijn rekening.

Art. 15.Wat betreft kledingstukken op maat, neemt de fabrikant de maten en worden de kleren gepast in de lokalen van de houtvesterij. De fabrikant maakt een afspraak met de houtvester ten minste tien dagen vooraf en bezorgt hem de lijst van de personeelsleden die een uniform moeten dragen en die aanwezig moeten zijn.

Art. 16.De houtvester roept de personeelsleden op die een uniform moeten dragen en die moeten verschijnen voor de maatneming, het passen of de levering van de kledingstukken en stukken.

Art. 17.Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 18.Het bureau houdt, per personeelslid dat een uniform moet dragen, een rekening met, enerzijds, het aantal toegekende punten en, anderzijds, de lijst van de bestelde en geleverde kledingstukken en stukken met hun in punten uitgedrukte waarde.

Art. 19.Bij schorsing, oppensioenstelling, vrijwillig ontslag, ontslag van ambtswege, indisponibiliteitsstelling, verlof wegens persoonlijke redenen, loopbaanonderbreking, gedwongen ontslag of overlijden van een personeelslid dat een uniform moet dragen, wordt zijn rekening afgesloten door het bureau. Hetzelfde geldt voor personeelsleden wier functie geen uniform vereist.

Het saldo van de punten wordt gearchiveerd voor bovenbedoelde personeelsleden die de hoedanigheid bewaren van personeelslid van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Een bijkomend vertrekkrediet wordt niet toegekend in geval van heropening van een rekening.

Art. 20.Een rekeningafschrift m.b.t. de verrichtingen van het vorige boekjaar wordt uiterlijk 1 mei van elk jaar bezorgd aan elk personeelslid dat een uniform moet dragen. Die beschikt over een termijn van dertig dagen om zijn opmerkingen te doen gelden.

Art. 21.De verschillende staten en afschriften bestemd voor de personeelsleden die een uniform moeten dragen, worden opgesteld in de taal van hun taalstelsel.

Art. 22.Elk jaar worden de personeelsleden die een uniform moeten dragen, geraadpleegd door het bureau. Die raadpleging betreft de verschillende aspecten van de cataloog van het kledingsfonds, de aard, de kwaliteit en de in punten uitgedrukte waarde van de vermelde kledingstukken en stukken.

Art. 23.Wanneer het bureau hulp moet verlenen aan toegestane personen, die niet bedoeld zijn in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer, via levering van in de cataloog vermelde kledingstukken en stukken, is het beheer van de bestellingen onderworpen aan de inachtneming van dit besluit.

Art. 24.De cataloog van de artikelen van het kledingsfonds wordt gevoegd bij dit besluit.

Art. 25.Het ministerieel besluit van 16 december 1993 houdende regeling van het kledingsfonds van het bospersoneel van het Ministerie van het Waalse Gewest, wordt opgeheven.

Art. 26.Het ministerieel besluit van 16 december 1993 houdende de cataloog van het kledingsfonds van het bospersoneel van het Ministerie van het Waalse Gewest, wordt opgeheven.

Art. 27.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 13 februari 2003.

J. HAPPART Ch. MICHEL

Bijlage MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Directoraat-generaal Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Afdeling Natuur en Bossen

Kledingsfonds Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 februari 2003 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2003 betreffende het uniform van de ambtenaren van het Bosbeheer.

Namen, 13 februari 2003.

J. HAPPART Ch. MICHEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^