Ministerieel Besluit van 13 februari 2014
gepubliceerd op 25 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000123
pub.
25/02/2014
prom.
13/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001001332 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, artikel VI.I.4, § 1, derde lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001001332 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol);

Gelet op de protocollen nr. 186/4 en nr. 307/4 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, respectievelijk gesloten op 24 augustus 2006 en 28 november 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 25 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 2 augustus 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 27 november 2013;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg aan is voorbijgegaan;

Gelet op advies 54.972/2 van de Raad van State, gegeven op 29 januari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel VI.1, 8°, tweede lid, UBPol, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 5 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2005 pub. 03/11/2005 numac 2005000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten, worden de woorden "van artikel VI.5, 2°, 4° en 5° " vervangen door de woorden "van de artikelen VI.5, 2°, 4° en 5°, VI.8, 1° en 2° en VI.11, 1° en 2° ".

Art. 2.In artikel VI.4bis, c, 1° en 2°, UBPol, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 5 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2005 pub. 03/11/2005 numac 2005000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten, worden de woorden "per werkdag" telkens vervangen door de woorden "per dag".

Art. 3.In de artikelen VI.4bis, c, 1°, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 5 september 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/09/2005 pub. 03/11/2005 numac 2005000317 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten, en VI.8, 1°, UBPol worden de woorden "of een dienstvrijstelling geniet voor het uitoefenen van de uit zijn erkenning voortvloeiende prerogatieven," telkens opgeheven.

Art. 4.De artikelen VI.9, eerste lid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 18 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 18/08/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve sluiten, en VI.12, eerste lid, UBPol, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 18 augustus 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 18/08/2009 pub. 03/11/2009 numac 2009000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve sluiten, worden telkens aangevuld met een bepaling onder 19°, luidende : "19° met inbegrip van de verplaatsingstijden, de tijd besteed aan de burgerlijke partijstelling in persoon voor zaken die verband houden met de uitvoering van de dienst.".

Art. 5.In artikel VI.11, 1°, UBPol, worden de woorden "of een dienstvrijstelling geniet voor het uitoefenen van de uit zijn erkenning voortvloeiende prerogatieven," opgeheven.

Brussel, 13 februari 2014.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^