Ministerieel Besluit van 13 februari 2015
gepubliceerd op 11 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

bron
vlaamse overheid
numac
2015035248
pub.
11/03/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


13 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker


De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/11/2003 pub. 03/02/2004 numac 2004035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 20, gewijzigd bij het decreet van 20 maart 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid, artikel 2, artikel 3, 2°, artikel 4, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, artikel 5, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, artikel 7, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, artikel 10 en artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, § 7, en artikel 6, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 tot wijziging van artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009035085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie sluiten betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 januari 2015, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het Agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035841 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Zorg en Gezondheid » sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten: besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid;besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker sluiten: besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker sluiten betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker;4° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid.

Art. 2.De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker, verder de Vlaamse werkgroep te noemen, wordt opgericht.

Het betreft een ondersteunende Vlaamse werkgroep als vermeld in artikel 3, 2°, b, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten, die tot doel heeft de uitvoering van het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker inhoudelijk en organisatorisch te ondersteunen, op te volgen en te coördineren.

Art. 3.De Vlaamse werkgroep wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 4.§ 1. De Vlaamse werkgroep wordt opgericht voor de volgende opdrachten: 1° opvolgen en bespreken van wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties in borstkankeropsporing, onder andere aan de hand van wetenschappelijke literatuur, de Europese aanbevelingen en persteksten, vooral wanneer die een impact kunnen hebben op het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker;2° opvolgen en bewaken van de werkzaamheden van de eventuele subwerkgroepen;3° bespreken en goedkeuren van adviezen betreffende fysisch-technische en medisch-radiologische aspecten van screening, meer bepaald betreffende de typetoelating;4° bespreken en opvolgen van de kwaliteit van de radiologische deskundigheid, nodig binnen het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker;5° bespreken van de kwaliteitsbewaking en de evaluatie van het bevolkingsonderzoek en in elk geval het formuleren van evaluatiecriteria, indicatoren, voorstellen van verbetering en bijsturing en procedures dienaangaande in afstemming met de Vlaamse werkgroep Monitoring Bevolkingsonderzoeken naar kanker;6° opvolgen van en adviseren over methodieken en initiatieven met betrekking tot het sensibiliseren naar verschillende doelgroepen in het kader van het bevolkingsonderzoek voor borstkanker, om efficiënte keuzes te maken en hiervoor samenwerken met de Vlaamse werkgroep Sensibilisering bevolkingsonderzoeken naar kanker en de Vlaamse werkgroep Monitoring bevolkingsonderzoeken naar kanker;7° opvolgen van afspraken met betrekking tot het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en zo nodig het herformuleren ervan;8° op vraag of op eigen initiatief, advies uitbrengen aan de minister, het agentschap en andere instanties over borstkankeropsporing in het algemeen en de hierboven genoemde punten in het bijzonder;9° bijdragen tot de realisatie van het actieplan in het kader van de gezondheidsdoelstelling bevolkingsonderzoeken naar kanker die betrekking hebben op bevolkingsonderzoek naar borstkanker waaronder ten minste: a.formuleren van onderzoeksvragen; b. voorstellen van initiatieven;c. samen uitwerken van acties. § 2. De Vlaamse werkgroep rapporteert aan de minister over de realisatie van de opdrachten, aan de hand van de verslagen van de Vlaamse werkgroep. § 3. De Vlaamse werkgroep maakt een huishoudelijk reglement op.

Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen ervan, worden ter goedkeuring voorgelegd aan het agentschap. § 4. Het agentschap neemt de secretariaatstaken waar, namelijk de administratieve, logistieke en, in functie van haar deskundigheid, inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse werkgroep.

Als er subwerkgroepen worden opgericht, is het agentschap niet verantwoordelijk voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke ondersteuning, tenzij dat bij de goedkeuring van het oprichten van een subwerkgroep, vermeld in artikel 5, § 1, vierde lid, anders wordt vermeld.

Art. 5.§ 1. De heer Pieter Vandenbulcke, namens het agentschap, wordt benoemd als voorzitter van de Vlaamse werkgroep.

De voorzitter kan zich laten vervangen door zelf een vervanger aan te wijzen. Wijst hij geen vervanger aan, dan zit het oudste aanwezige lid de vergadering van de Vlaamse werkgroep voor.

De voorzitter kan een of meerdere subwerkgroepen oprichten na goedkeuring door het agentschap. Daartoe deelt hij zijn voornemen tot het oprichten van een subwerkgroep mee aan het agentschap, met inbegrip van de deelaspecten van de opdracht van de Vlaamse werkgroep die door de subwerkgroep worden uitgevoerd, het tijdschema om die deelaspecten uit te voeren, de samenstelling en het maximale aantal leden.

De voorzitter van de werkgroep verklaart de aanwezigheidslijst voor waar en echt. § 2. De volgende personen worden benoemd tot lid van de Vlaamse werkgroep: 1° de heer Luc Bleyen, namens het Centrum voor KankerOpsporing;2° de heer Ignace Boelaert, namens de Nationale Unie van Radiologen;3° Mevr.Isabel De Brabander, namens de Stichting Kankerregister; 4° de heer Herman Depypere, namens de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie;5° Mevr.Hilde Engels, namens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 6° de heer Bart Garmyn, namens Domus Medica;7° de heer Patrick Martens, namens het Centrum voor KankerOpsporing;8° de heer Bruno Mettepenningen, namens de Logo's, vermeld in artikel 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's sluiten betreffende de Logo's;9° Mevr.Herlindis Moestermans, namens de Nederlandstalige Vrouwenraad; 10° Mevr.Margarete Mortier, namens de pool van radiologen, vermeld in bijlage 3, die gevoegd is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker sluiten; 11° Mevr.Cathy Rigolle, namens Kom op tegen Kanker; 12° Mevr.Elise Rummens, namens het Intermutualistisch College; 13° de heer Hubert Thierens, namens de controleorganisaties, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker sluiten;14° de heer Pieter Vandenbulcke, namens het agentschap;15° Mevr.Stien Vandierendonck, namens het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie; 16° Mevr.Mireille Van Goethem, namens de pool van radiologen, vermeld in bijlage 3 die gevoegd is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker sluiten; 17° de heer Andreas Van Steen, namens de pool van radiologen, vermeld in bijlage 3 die gevoegd is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker sluiten. § 3. De leden, vermeld in paragraaf 2, wijzen, als ze niet op een vergadering aanwezig kunnen zijn, een plaatsvervanger aan. § 4. De identificatie- en contactgegevens van de personen, vermeld in dit artikel, worden bijgehouden door het agentschap.

Art. 6.De belangenverklaring, vermeld in artikel 7, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten, bevat volgende gegevens: 1° de doelstelling van een belangenverklaring;2° de omschrijving van wat een belangenconflict kan zijn;3° de mogelijke maatregelen bij een belangenconflict;4° de verklaring.

Art. 7.Met toepassing van artikel 10, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten, ontvangen de volgende personen en hun eventuele plaatsvervangers, vermeld in artikel 5, tenzij die plaatsvervangers niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 10, § 1, van het genoemde besluit, geen vergoeding omdat zij verbonden zijn aan een overheid of aan een organisatie die door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd wordt en de specifieke opdracht hebben deel te nemen aan de Vlaamse werkgroep: 1° de heer Luc Bleyen, namens het Centrum voor KankerOpsporing;2° Mevr.Isabel De Brabander, namens de Stichting Kankerregister; 3° Mevr.Hilde Engels, namens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; 4° de heer Bart Garmyn, namens Domus Medica;5° de heer Patrick Martens, namens het Centrum voor KankerOpsporing;6° de heer Bruno Mettepenningen, namens de Logo's, vermeld in artikel 1, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 19/03/2009 numac 2009201140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Logo's sluiten betreffende de Logo's;7° Mevr.Elise Rummens, namens het Intermutualistisch College; 8° de heer Pieter Vandenbulcke, namens het agentschap;9° Mevr.Stien Vandierendonck, namens het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie.

Ook de personen, vermeld in artikel 5, die met toepassing van artikel 10, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten, geen vergoeding wensen, ontvangen geen vergoeding. Het agentschap houdt de verklaringen bij.

Art. 8.De indexering, vermeld in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten, gebeurt elk werkingsjaar vanaf 1 januari, volgens de volgende formule:

vergoeding jaar X = vergoeding BVR x

gezondheidsindex december jaar X-1 gezondheidsindex december 2008


waarbij: `vergoeding BVR' = de vergoeding, vermeld in artikel 8, § 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/11/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008204550 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid sluiten; `jaar X' = het werkingsjaar waarop de vergoeding betrekking heeft; `vergoeding jaar X' wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.

Art. 9.Het ministerieel besluit van 29 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010021010 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel sluiten tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker, wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2014.

Brussel, 13 februari 2015.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^