Ministerieel Besluit van 13 februari 2017
gepubliceerd op 22 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017020265
pub.
22/02/2017
prom.
13/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020265

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


13 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010 en bij de koninklijk besluiten van 3 maart 2011 en 25 april 2014;

Gelet op de wet van 25 december 2016 houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 9, § 1, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001, 5 maart 2006, 26 april 2007, 31 mei 2009, 18 juni 2014 en 19 november 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 december 2000, 19 maart 2002, 26 maart 2004, 18 juli 2008, 31 oktober 2008, 21 juni 2011 en 25 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 2017 dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2017, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1, 1° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 maart 2002, 26 maart 2004, 21 juni 2011, 4 september 2014 en 23 december 2016, Besluit :

Artikel 1.1° In 2017 wordt een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 » uitgegeven; 2° De uitgiftedatum is 7 februari 2017;3° De uitgifteprijs is vastgesteld op 99,94 % van de nominale waarde;4° De eerste uitgifte van de lening gebeurt via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt;5° De betaal- en leveringsdatum is 14 februari 2017.

Art. 2.Het uitgegeven kapitaal rent tegen 0,50 % per jaar vanaf 14 februari 2017.

De intrest is betaalbaar op 22 oktober van de jaren 2017 tot 2024.

Art. 3.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 22 oktober 2024.

Art. 4.De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op iedere intrestbetaling van de « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 » als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 februari 2017.

Brussel, 13 februari 2017.

J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^