Ministerieel Besluit van 13 februari 2017
gepubliceerd op 28 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017203995
pub.
28/07/2017
prom.
13/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017203995

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op de artikelen 19 en 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 februari 2017;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.07 en 33.09 van programma 03, dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 14.04, 33.01 en 74.06 en dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 52.01 en 71.02 van programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 1.203 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 826 duizend EUR overgedragen tussen de programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 15 33.07.03

250

250

+ 200

- 50

450

200

OA 15 33.09.03

703

703

+ 400

+ 320

1.103

1.023

OA 15 31.13.04

18.600

16.000

- 400

-

18.200

16.000

OA 15 74.01.04

464

464

- 200

- 200

264

264

OA 15 01.04.11

843

841

- 100

- 70

743

771

OA 15 12.03.11

745

800

- 70

-

675

800

OA 15 12.07.11

100

137

- 25

-

75

137

OA 15 33.07.11

415

437

- 35

-

380

437

OA15 70.03.11

100

114

- 20

-

80

114

OA15 12.03.12

2.119

2.739

- 108

- 34

2.011

2.705

OA15 14.04.12

46

46

+ 33

+ 33

79

79

OA15 33.01.12

500

500

+ 250

+ 120

750

620

OA15 43.01.12

334

418

-

- 95

334

323

OA15 43.02.12

0

46

-

- 46

0

0

OA15 43.04.12

10

10

- 10

- 10

0

0

OA15 52.01.12

137

103

-

+ 33

137

136

OA15 63.01.12

1.333

2.123

- 235

- 321

1.098

1.802

OA15 71.02.12

198

198

-

+ 20

198

218

OA 15 74.06.12

241

241

+ 320

+ 300

561

541


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 februari 2017.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^