Ministerieel Besluit van 13 januari 2006
gepubliceerd op 20 januari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de k

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000785
pub.
20/01/2006
prom.
13/01/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de Europese verkiezingen, evenals de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen deze aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, inzonderheid op artikel 1, § 3, eerste en zevende lid, ingevoegd bij de wet van 11 april 1994;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 juni 2005;

Gelet op het advies nr. 38.696/2 van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de Europese verkiezingen, wordt opgemaakt op een formulier overeenkomstig het model dat als bijlage 1 van dit besluit opgenomen is.

Art. 2.De beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de in artikel 1 bedoelde aanvraag erkent, wordt opgemaakt op een formulier overeenkomstig het model dat als bijlage 2 van dit besluit opgenomen is.

Art. 3.De beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de in artikel 1 bedoelde aanvraag verwerpt, wordt opgemaakt op een formulier overeenkomstig het model dat als bijlage 3 van dit besluit opgenomen is.

Brussel, 13 januari 2006.

P. DEWAEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^