Ministerieel Besluit van 13 januari 2006
gepubliceerd op 20 januari 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moete

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000786
pub.
20/01/2006
prom.
13/01/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel verwerpt, die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, evenals het model van het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden na te leven


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, inzonderheid op artikel 1bis, § 2, negende lid, ingevoegd bij de wet van 27 januari 1999, en op artikel 1ter, eerste lid, 1°, c), en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2005;

Gelet op het advies nr. 38.694/2 van de Raad van State, gegeven op 27 juli 2005, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag erkent die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die in België gevestigd zijn, moeten indienen bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt opgemaakt op een formulier overeenkomstig het model dat als bijlage 1 van dit besluit opgenomen is.

Art. 2.De beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de in artikel 1 bedoelde aanvraag verwerpt, wordt opgemaakt op een formulier overeenkomstig het model dat als bijlage 2 van dit besluit opgenomen is.

Art. 3.Het attest van de verklaring waarin de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie zich ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden na te leven, wordt opgemaakt op een formulier overeenkomstig het model dat als bijlage 3 van dit besluit opgenomen is.

Brussel, 13 januari 2006.

P. DEWAEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006.

De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^