Ministerieel Besluit van 13 juli 2000
gepubliceerd op 03 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000769
pub.
03/10/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 37, 51/4, § 2, 57/20 en 57/25;

Gelet op de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 10, § 2;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 29 juni 2000;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 mei 2000, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het ereloon voor de tolken, werkzaam voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen, de Dienst Vreemdelingenzaken, de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen en de Commissie voor Regularisatie bedraagt 1 260 BEF (of 31,23 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van twee uur, vanaf het derde uur wordt een ereloon per schijf van één uur à rato van 630 BEF per uur (of 15,62 euro) betaald (zonder plafond); § 2. Met ingang van 1 juni 2000 bedraagt het ereloon 1 260 BEF (of 31,23 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en dertig minuten, daarna wordt het ereloon per schijf van één kwartier à rato van 820 BEF per uur (of 20,33 euro) betaald (zonder plafond); § 3. Met ingang van 1 oktober 2000 bedraagt het ereloon 1 260 BEF (of 31,23 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier, daarna wordt het ereloon per schijf van één kwartier à rato van 1 020 BEF per uur (of 25,29 euro) betaald (zonder plafond).

Art. 2.De vervoersonkosten worden terugbetaald per prestatie tegen een tarief van 13,38 BEF per kilometer (of 0,33 euro), met een plafond van 100 km heen en terug.

Art. 3.De bedragen, vermeld in huidig ministerieel besluit zijn exclusief BTW. Deze bedragen zullen het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse indexatie. De nieuwe bedragen zullen bekendgemaakt worden onder de vorm van een bericht, te verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Brussel, 13 juli 2000.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^