Ministerieel Besluit van 13 juni 2006
gepubliceerd op 22 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006201945
pub.
22/06/2006
prom.
13/06/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2006. - Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, inzonderheid op artikel 2, § 2, zesde lid, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten betreffende de dienstencheques, inzonderheid op hoofdstuk IIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003578 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2004, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 31 maart 2004, 10 november 2005 en 5 maart 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004200189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques en tot aanduiding van de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedoeld in hoofdstuk II bis van het kon type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor de geneeskundige verzorging, ingesteld door het akkoord van 24 december 1980 tussen de Belgische Minister van Sociale Voorzorg en de Nederlandse Minister van Volksge type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor uitkeringen, ingesteld door het akkoord van 12 augustus 1982 tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale sluiten tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques en tot aanduiding van de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedoeld in hoofdstuk IIbis van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques, Gelet op het ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques;

Besluit :

Artikel 1.Aan mevr. Sandra Rosvelds, plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques, wordt op haar verzoek eervol ontslag verleend.

Art. 2.De heer André Leurs, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, wordt tot plaatsvervangend lid benoemd van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques, ter vervanging van mevrouw Sandra Rosvelds, ontslagneemster, wier mandaat hij zal voleindigen.

Art. 3.Aan de heer Bart Lampo, werkend lid, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques, wordt op zijn verzoek eervol ontslag verleend.

Art. 4.Mevr. Annie De Kinder, plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, wordt tot werkend lid benoemd van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques, ter vervanging van de heer Bart Lampo, ontslagnemer, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 5.Mevr. Petra Fostier, Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel, vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, wordt tot plaatsvervangend lid benoemd van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques, ter vervanging van Mevr. Annie De Kinder, wier mandaat als plaatsvervangend lid zij zal voleindigen.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2006.

Brussel, 13 juni 2006.

P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001; Programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2003;

Koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 december 2001;

Koninklijk besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2004200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 09/01/2004 pub. 15/01/2004 numac 2003003578 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2004, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004;

Koninklijk besluit van 31 maart 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/03/2004 pub. 22/04/2004 numac 2004022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2004 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 april 2004;

Koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 november 2005;

Koninklijk besluit van 5 maart 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 14/09/2006 numac 2006200486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het protocol van sectoraal akkoord 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 22/05/2006 numac 2006200549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 09/05/2006 numac 2006200596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende sociale vrede 2005-2006 type koninklijk besluit prom. 05/03/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006003196 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende bekendmaking van de lijst van de betalings- en effectenafwikkelingssystemen die geregeld worden door het Belgisch recht, tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 sluiten, Belgisch Staatsblad van 22 maart 2006;

Ministerieel besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 09/02/2004 numac 2004200189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques en tot aanduiding van de ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bedoeld in hoofdstuk II bis van het kon type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor de geneeskundige verzorging, ingesteld door het akkoord van 24 december 1980 tussen de Belgische Minister van Sociale Voorzorg en de Nederlandse Minister van Volksge type ministerieel besluit prom. 23/01/2004 pub. 16/02/2004 numac 2004022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Belgisch lid van de Technische Commissie voor uitkeringen, ingesteld door het akkoord van 12 augustus 1982 tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale sluiten, Belgisch Staatsblad van 9 februari 2004;

Ministerieel besluit van 17 mei 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten, Belgisch Staatsblad van 24 mei 2005;

Ministerieel besluit van 14 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 25/07/2005 numac 2005201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques sluiten, Belgisch Staatsblad van 25 juli 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^