Ministerieel Besluit van 13 juni 2014
gepubliceerd op 14 augustus 2014

Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de ins

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014205021
pub.
14/08/2014
prom.
13/06/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2014. - Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de installatietoelagen toekent


De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen, artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 9 februari 2012;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 1999 betreffende de toekenning van verhuis-, huur- en installatietoelagen, inzonderheid op artikel 8, § 7, gewijzigd bij het besluit van 6 februari 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004203675 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de ins sluiten tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de installatietoelagen toekent;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2014;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 10 juni 2014, Besluit:

Artikel 1.§ 1. Het bedrag van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat als bemiddelaar dient om de aanvraag om toelage in te dienen, en op voorwaarde dat het centrum de aanvrager effectief in dit proces begeleid heeft, wordt vastgelegd op 125 euro per volledige aanvraag om installatietoelage, ongeacht of deze aanvraag al dan niet aanleiding heeft gegeven tot de uitbetaling van een installatietoelage. § 2. Er wordt een vergoeding van 125 euro toegekend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de begeleiding ten laste neemt van de herhuisvesting van een gezin dat in aanmerking komt voor de installatietoelage en dat een maatschappelijke begeleidingsdossier opstelt. Deze vergoeding mag niet worden aangevraagd door een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat gelegen is in een gemeente die beschikt over een werknemer die belast is met de opvolging van de herhuisvesting.

Het maatschappelijke begeleidingsdossier bedoeld in het eerste lid bestaat uit een maatschappelijk begeleidingsproces van het gezin dat zijn duurzame integratie in de woning beoogt, gedurende een periode van minstens zes maanden vanaf de indiening van de aanvraag om installatietoelage, dat in een dossier wordt vastgelegd dat vergezeld gaat van een gunstig visum van de Interdepartementale Directie Sociale Cohesie van de Waalse Overheidsdienst. § 3. Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat één of meerdere aanvragen om installatietoelage heeft ingediend, bezorgt de Administratie om de drie maanden een aangifte van schuldvordering waarbij de vergoedingen die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verschuldigd zijn in het kader van de indiening van de aanvragen om installatietoelage uitvoerig worden beschreven.

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat één of meerdere maatschappelijke begeleidingsdossiers heeft ingediend, bezorgt de Administratie om de drie maanden een aangifte van schuldvordering waarbij de vergoedingen die aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn verschuldigd zijn in het kader van de maatschappelijke begeleiding voor de herhuisvesting uitvoerig worden beschreven. De maatschappelijke begeleidingsdossiers, vergezeld van een gunstig visum van de Interdepartementale Directie Sociale Cohesie worden rechtstreeks door deze Directie aan de Administratie overgemaakt. § 4. De verjaring wordt uitgesproken voor de aangiften van schuldvordering die binnen zes maanden: - na de indiening van de volledige aanvraag om installatietoelage niet worden ingediend, wanneer de vergoeding betrekking heeft op het administratief beheer van de aanvraag om installatietoelage; - na het einde van de maatschappelijke begeleiding, van minstens zes maanden, niet worden ingediend, wanneer de vergoeding betrekking heeft op de maatschappelijke begeleiding.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 19 oktober 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/10/2004 pub. 08/12/2004 numac 2004203675 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de ins sluiten tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de installatietoelagen toekent, wordt opgeheven.

Namen, 13 juni 2014.

J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^