Ministerieel Besluit van 13 juni 2017
gepubliceerd op 03 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204017
pub.
03/08/2017
prom.
13/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017204017

WAALSE OVERHEIDSDIENST


13 JUNI 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 mei 2017;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 74.01 van programma 23 van organisatieafdeling 12 en naar basisallocatie 72.01 van programma 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 12, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.08 van programma 23 van organisatieafdeling 12 en naar basisallocaties 12.03, 12.04 en 72.07 van programma 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.02 van programma 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 5.980 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 973 duizend EUR overgedragen tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 12 12.08.23

2.505

2.035

+ 3.440

+ 375

5.945

2.410

OA 12 74.01.23

335

820

+ 635

-

970

820

OA 12 12.02.31

220

160

-

+ 16

220

176

OA 12 12.03.31

0

0

+ 25

+ 12

25

12

OA 12 12.04.31

150

150

+ 200

+ 300

350

450

OA 12 72.01.31

4.686

6.459

+ 750

-

5.436

6.459

OA 12 72.03.31

10.290

6.741

- 5.980

- 973

4.310

5.768

OA 12 72.07.31

0

45

+ 930

+ 270

930

315


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 13 juni 2017.

C. LACROIX


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^